Үүрэг Амлалтууд

Үүрэг Амлалтын Хүснэгтийг татаж авах

Бэлчээр

1.
Алдагдсан бэлчээрт тохируулга хийхийн тулд бэлчээрийн тогтолцоог дахин боловсруулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчид малаа бэлчээдэг байсан бэлчээрийн газарт ОТ уурхайгаа байгуулсан. Энэ газар алдагдсанаар бэлчээр улам ховорджээ.

ОТ болон Ханбогд сумын захиргаа бэлчээрийн их ачаалал, даац хэтрэлтийг бууруулахын тулд бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг шинээр боловсруулахаар тохиролцсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Бэлчээр ашиглалтын шинэ төлөвлөгөөг сумын хурлаар хараахан батлаагүй байна.

Мэргэжлийн байгууллага бэлчээрийн менежментийн зөвлөмж боловсруулсан. Гэвч энэ төлөвлөгөөг багуудын хурал дээр танилцуулах үеэр малчдыг бэлчээр “ашиглагчдын бүлэгт” хуваах тухай гол зөвлөмжийг малчид хүлээж аваагүй болно.

Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ГТЗ малчидтай сайтар зөвлөлдөн, тэдний хэрэгцээг хангахуйц бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, бэлчээрийн тогтолцоог шинэчлэх хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. ГТЗ өмнө нь энэ үүрэг амлалтыг биелсэн хэмээн тэмдэглэж байсан боловч малчдад бэлчээрийн менежментийн боловсрол олгох, Говь цөлийн нөхцөлд тохирох онцгой санал хүсэлт цуглуулах зорилгоор ойрын үед малчидтай зөвлөлдөх арга хэмжээний төлөвлөгөөг ГТЗ 2020 оны 4 дүгээр сард боловсруулан гаргасан. Бэлчээрийн даац хэтрэлттэй холбоотой байнга гарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд ийм арга хэмжээ авах шаардлагатай бөгөөд үүнийг ялангуяа нэмэлт бэлчээрээр ашиглах газруудад (3) шинэ худаг гаргах гэх мэт холбогдох үүрэг амлалттай уялдуулах нь чухал (12).


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 улиралд төлөвлөгөө гарсан

2019 Status:

2020 Status:

2.
Малчид худаг цоожлох, бэлчээрийн хүртээмжид хязгаар тавих явдлыг багасгах (гарын үсэг зурсан ашиглагчийн гэрээ)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н уурхайд ус, бэлчээрийн газрыг ашигласнаар эдгээр чухал нөөцийг ашигладаг малчдад учрах дарамт ихэссэн. Улам их ховордож буй бэлчээр, усаа хамгаалахын тулд зарим малчид улсын мэдлийн худгийг цоожлох, бэлчээртээ оруулахгүй хязгаарлах болжээ. Улсын мэдлийн уст цэг, бэлчээрийн газрыг чөлөөтэй, нээлттэй ашиглах явдлыг хангахын тулд Ханбогд сумын засаг захиргаа ГТЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр 237 малчинтай гэрээ байгуулах үүрэг хүлээсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ БАЙНА. Гэрээнд анхлан зааснаар бол 2017 оны 3-р улирал гэхэд улсын мэдлийн уст цэгийг ашигладаг бүх малчинтай гэрээ байгуулсан байх ёстой. ГТЗ гэрээний төслийг баталсан. Гэхдээ засаг захиргааны төлөвлөгөөнд зөвхөн инженерийн хийцтэй худаг эсвэл гүний худагт л (гүехэн гүний эсвэл гар худгууд биш) гэрээ байгуулна гэж тодотгож өгчээ. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар нэг ч гэрээ байгуулаагүй байв.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал гэхэд 237 гэрээ байгуулах

2019 Status:

2020 Status:

3.
Худаг барих хөтөлбөрөөр дамжуулан бэлчээр нэмж гаргах (#12); малчдын эзэмшлийн эрхийг тодорхой болгох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ус, бэлчээрийн даамжирч буй хомсдлыг шийдвэрлэх, малчид байнга ашиглаж болох бэлчээрийн газрыг нэмэгдүүлэхийн тулд Ханбогд сумын засаг захиргаа ОТ-н дэмжлэгтэйгээр нөөц бэлчээрийн газарт шинэ худаг ус барихаар тохирсон (үүрэг амлалт 12-г үзнэ үү). Эдгээр өөрчлөлтүүд нь сумын засаг захиргааны бэлчээр усжуулалтын бодлого, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөнд тусгагдана (үүрэг амлалт 1-г үзнэ үү). Түүнчлэн энэ үүрэг амлалтын хүрээнд шинээр баригдах аливаа худгийн тухайд малчдын эзэмшлийн эрхийг тодорхой болгохоор заасан.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Энэ үүрэг амлалтын хүрээнд 2018 он гэхэд бүх нөөц бэлчээрийг усжуулах үүрэг хүлээсэн. Нөөц бэлчээрийн газрыг тогтоогоогүй л байна. ГТЗ нөөц бэлчээрийн газрыг тодорхойлон, тэдгээр газарт гүний худаг барих ажил хийх төлөвлөгөөтэй. Шинээр гаргасан худгууд мал аж ахуйд нэмэлт бэлчээр бий болгох зорилтыг хэрэгжүүлэхүйц байх явдлыг ГТЗ хангуулах ёстой.


Анх Товлосон Хугацаа: Бүх нөөц бэлчээрийг 2018 он гэхэд усжуулах

2019 Status:

2020 Status:

4.
Орон нутгийн засаг захиргаа бэлчээрийн менежмент хийхэд нь дэмжлэг үзүүлэх (мэргэжлийн сургалтууд, шинжээчид томилон ажиллуулах)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сумын засаг захиргаа Гэрээг хэрэгжүүлэх гол чухал талын хувьд ажилтнуудаа бэлчээр болон бусад асуудлаар мэргэжлийн сургалтанд хамруулж, орон нутгийн засаг захиргааг гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхтай болгох үүрэг хүлээсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА. Үүрэг амлалтанд анхлан зааснаар сумын захиргааны 5 албан тушаалд ажиллах ажилтныг бэлчээрийн менежментээр мэргэшүүлэн сургах ёстой бөгөөд бид 2019 оны 6 сард очиход нэг хүн л ажиллах боломжтой байсан. ХААГ-ын 3 ажилтнаас 2 нь жирэмсний чөлөөтэй байв. Сумын засаг захиргаа хөдөө аж ахуйн 2 мэргэжилтэн ажилд авахын тулд 2019 оны 10 сард болох төрийн албаны шалгалтыг хүлээж байна. Орон нутгийн засаг захиргааны орон тооны өөрчлөлттэй холбоотойгоор тухайн нэгжийг мэргэжсэн таван ажилтнаар хангахын тулд хоёр мэргэжилтнийг нэмж сургах хэрэгтэй болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал гэхэд 5 мэргэжилтэн сургалтанд хамруулсан байх

2019 Status:

2020 Status:

5.
Мал маллагаатай холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ГТЗ малчид, одоо үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудыг дэмжих, уламжлалт арга барил ашиглах явдлыг идэвхтэй хөхүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ус, бэлчээр ашиглахтай холбоотойгоор малчдын дунд өсөн нэмэгдэж буй зарим үед ширүүн өрнөх болсон маргааныг шийдвэрлэх үүднээс уст цэгүүдэд чөлөөтэй нэвтрүүлэх, өвлийн бэлчээрийг зуны улиралд ашиглахыг хориглох тухай захирамжийг Сумын засаг дарга гаргасан. Монгол улсын хуулиар ус, бэлчээр ерөнхийдөө нийтийн хэрэгцээнд зориулагдсан байдаг. Иймд засаг захиргаа хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, хаалт хориг тавих явдлаас сэргийлэхийн тулд илүү их зүйл хийх хэрэгтэй болов уу. Энэ үүрэг амлалт нь ус, бэлчээрийн маргааныг уламжлалт аргаар болон өөр бусад механизм ашиглан шийдвэрлэхийг дэмжих зорилготой бөгөөд засаг даргын захирамжийн биелэлтийг хангуулахад ГТЗ-ийн зүгээс идэвхтэй дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийн хангахын тулд тогтоол шийдвэр гаргах ёстой гэж байсан, гэхдээ уст цэгүүдэд бусдыг оруулахгүй байгаа хүмүүсийг торгох гэх мэт албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй. ГТЗ дэх Малчдын төлөөлөгчид сумын засаг даргын захирамжийг сурталчлах ажил зохион байгуулах бас нэг хувилбарыг тохирчээ. Малчид маргаанаа шийдвэрлэхэд туслах механизмыг ГТЗ идэвхтэй ашиглах хэрэгтэй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

6.
Газар, усны нөөц ашиглах малчдын уламжлалт эрхийг баримтжуулан баталгаажуулах (бууцны кадастр)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчид газар, усны нөөц ашиглах уламжлалт эрхээ баримтжуулан баталгаажуулахад нь туслахын тулд сумын засаг захиргаа бууцны кадастрийн мэдээлэл бүрдүүлэх аян өрнүүлэхээр тохирсон. Малчид бууцан дээрээ байгаа аливаа байгууламжийг хамруулан бууцаа бүртгэлд оруулснаар тэдэнд хөрөнгийн гэрчилгээ олгоно. Ингэснээр малчид хөрөнгөө барьцаалан зээл авах боломжтой болох юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ дуусах шатандаа байна. 2019 онд сумын засаг захиргаа кадастрийн бүртгэлийг дуусгах ажлыг баг тус бүрт зохион байгуулсан. 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 373 (нийт бүртгэгдсэн малчдын 80% орчим) малчин өөрсдийн өвөлжөө, хаваржааны зургийг хийлгэн, бүртгүүлсэн байна. Өөрсдийн бууцаа кадастрт оруулах хүсэлт гаргасан малчид бүгд бууцаа кадастрийн бүртгэлд оруулж чадаагүй ч бууцны зураг хийлгэх хүсэлтэй аливаа малчин сумын төв дэх орон нутгийн засаг захиргаанд өргөдөл гарган хийлгүүлж болно. Бууцны зураг хэрхэн хийлгэх талаар бусад үлдсэн малчдад мэдээлэн сурталчилах ажлыг Малчдын төлөөлөгчид хийх юм.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018

2019 Status:

2020 Status:

7.
Малын тооны өсөлт, тавиул малын өмчлөлийг тогтоох илүү дэлгэрэнгүй судалгаа шинжилгээ хийх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малын тоо толгой өсөн нэмэгдсээр байгаа тул мал өсч буй шалтгааныг тогтоож, малд зайлшгүй хэрэгтэй ус, бэлчээрийн хязгаарлагдмал нөөцийг удирдах шийдлийг боловсруулах нь сумын засаг захиргаа, малчдын хувьд нэн чухал асуудал болж байна. Засаг захиргаа малын тоо толгой болон бусдаар малаа маллуулдаг “эзгүй малчдын” талаар нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх үүрэг хүлээсэн. Тавигдсан зорилго нь малын өмчлөл, малын тооны өсөлтийн талаар тодорхой ойлголттой болох явдал юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. Засаг захиргаа 2017 оны 4-р улиралд мал бүхий иргэдийн тоог гаргаж дуусгах ёстой байв. Засаг захиргаа энэ ажлыг гүйцэтгэсэн, одоо тавиул малын судалгааг жил бүр хийж байна. Гэхдээ ямар нэг дүн шинжилгээ хийгээгүй, одоогоор зөвхөн малын тоо толгойд хяналт тавьж байна. ГТЗ-ийн 2019 оны 6-р сарын хурлаар энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг ахиулахын тулд ГТЗ дараах 2 зүйлийг хийхээр тохирсон, үүнд: 1) бусад аймаг, сумдын нутагт байгаа Ханбогд сумын малын талаар мэдээлэл цуглуулах судалгаа хийх, 2) сумын малчдын тоо болон тавиул малын байршлын судалгаа хийж, уг мэдээллийг бэлчээрийн менежментэд ашиглах. ГТЗ энэ үүрэг амлалтыг биелсэн гэж үзсэн, гэхдээ тухайн үүрэг амлалтын хүрээнд зөвхөн малын тоо цуглуулаад зогсохгүй өөр их зүйл хийх хэрэгтэй. Бэлчээрийн менежментийн сайн стратеги боловсруулахад тус болохуйц байдлаар мэдээлэлд бодит дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. Орон нутгийн захиргаа бэлчээрийн тогтолцоог шинэчлэх үүрэг амлалт 1-ийн хүрээнд боловсруулах бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг гаргахдаа өөрийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээг ашиглана хэмээн ГТЗ-өөс ирүүлсэн хариунд дурджээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирал гэхэд мал өмчлөгчдийн жагсаалт гаргах

2019 Status:

2020 Status:

8.
OT-Ханбогдын зам дээрх мал амьтны гарамуудын ойролцоо хурд сааруулагч хийх асуудлыг хэлэлцэн, шийдвэр гаргах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Энэ үүрэг амлалтыг ГТЗ-өөр хэлэлцээд, бүх талууд үүнийг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй гэж тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

БАЙХГҮЙ


Анх Товлосон Хугацаа: Байхгүй

2019 Status:

2020 Status:

9.
ОТ-н урьд өмнө хийгдсэн ажлын улмаас эвдэрсэн бэлчээрийн газруудыг нөхөн сэргээх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ өмнө ашиглаж байсан 8 газарт нөхөн сэргээлт хийхээр тохирсон. Эдгээр газарт нөхөн сэргээлт хийснээр бэлчээрийн газар дахин бий болж, тоос шороо үүсэх явдлыг эрт зогсоон, карьерууд орчим осол гарах эрсдлийг бууруулна.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Анх төлөвлөснөөр нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2017-2027 оны хооронд хийж дуусгана. ОТ нөхөн сэргээлтийн явцын талаар ГТЗ-д тогтмол тайлагнадаг, зарим газарт энэ ажил хэдэн жил үргэлжлэх юм. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар 8 газраас дөрвийг нь нөхөн сэргээсэн, гурван газарт ажил үргэлжилж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2027 онуудад үе шаттайгаар

2019 Status:

2020 Status:

10.
Уурхайн хашаалсан талбайд түр хугацаагаар мал бэлчээрлүүлэх 2015 оны журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ уурхайгаа байгуулахдаа үйлдвэрлэлийн байгууламжаа тойруулан хашаа татаж, малчид хуучин бэлчээртээ малаа бэлчээх боломжгүй болсон. Энэ үүрэг амлалтын хүрээнд ОТ-н үйлдвэрлэлийн талбайн тодорхой хэсэгт малчид малаа бэлчээхийг ОТ зөвшөөрсөн. Гэхдээ энэ бол түр зуурын зохицуулалт бөгөөд цаашид уурхайн өргөжилтийн төлөвлөгөө хэрэгжих цагт мал бэлчээх боломжгүй болж магадгүй гэдгийг ОТ гэрээнд тусгасан.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, хэрэгжилт үргэлжилсээр байх болно. ГТЗ уурхайн хашаан дотор мал бэлчээх боломж байгаа эсэх, малчид энэ бэлчээрийг ашиглаж болох талаар мэдээлэлтэй эсэхэд хяналт тавьж байх болно.


Анх Товлосон Хугацаа: Хийгдэж байгаа

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчид малаа бэлчээдэг байсан бэлчээрийн газарт ОТ уурхайгаа байгуулсан. Энэ газар алдагдсанаар бэлчээр улам ховорджээ.

ОТ болон Ханбогд сумын захиргаа бэлчээрийн их ачаалал, даац хэтрэлтийг бууруулахын тулд бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг шинээр боловсруулахаар тохиролцсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Бэлчээр ашиглалтын шинэ төлөвлөгөөг сумын хурлаар хараахан батлаагүй байна.

Мэргэжлийн байгууллага бэлчээрийн менежментийн зөвлөмж боловсруулсан. Гэвч энэ төлөвлөгөөг багуудын хурал дээр танилцуулах үеэр малчдыг бэлчээр “ашиглагчдын бүлэгт” хуваах тухай гол зөвлөмжийг малчид хүлээж аваагүй болно.

Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ГТЗ малчидтай сайтар зөвлөлдөн, тэдний хэрэгцээг хангахуйц бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, бэлчээрийн тогтолцоог шинэчлэх хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. ГТЗ өмнө нь энэ үүрэг амлалтыг биелсэн хэмээн тэмдэглэж байсан боловч малчдад бэлчээрийн менежментийн боловсрол олгох, Говь цөлийн нөхцөлд тохирох онцгой санал хүсэлт цуглуулах зорилгоор ойрын үед малчидтай зөвлөлдөх арга хэмжээний төлөвлөгөөг ГТЗ 2020 оны 4 дүгээр сард боловсруулан гаргасан. Бэлчээрийн даац хэтрэлттэй холбоотой байнга гарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд ийм арга хэмжээ авах шаардлагатай бөгөөд үүнийг ялангуяа нэмэлт бэлчээрээр ашиглах газруудад (3) шинэ худаг гаргах гэх мэт холбогдох үүрэг амлалттай уялдуулах нь чухал (12).


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 улиралд төлөвлөгөө гарсан

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н уурхайд ус, бэлчээрийн газрыг ашигласнаар эдгээр чухал нөөцийг ашигладаг малчдад учрах дарамт ихэссэн. Улам их ховордож буй бэлчээр, усаа хамгаалахын тулд зарим малчид улсын мэдлийн худгийг цоожлох, бэлчээртээ оруулахгүй хязгаарлах болжээ. Улсын мэдлийн уст цэг, бэлчээрийн газрыг чөлөөтэй, нээлттэй ашиглах явдлыг хангахын тулд Ханбогд сумын засаг захиргаа ГТЗ-ийн дэмжлэгтэйгээр 237 малчинтай гэрээ байгуулах үүрэг хүлээсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ БАЙНА. Гэрээнд анхлан зааснаар бол 2017 оны 3-р улирал гэхэд улсын мэдлийн уст цэгийг ашигладаг бүх малчинтай гэрээ байгуулсан байх ёстой. ГТЗ гэрээний төслийг баталсан. Гэхдээ засаг захиргааны төлөвлөгөөнд зөвхөн инженерийн хийцтэй худаг эсвэл гүний худагт л (гүехэн гүний эсвэл гар худгууд биш) гэрээ байгуулна гэж тодотгож өгчээ. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар нэг ч гэрээ байгуулаагүй байв.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал гэхэд 237 гэрээ байгуулах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ус, бэлчээрийн даамжирч буй хомсдлыг шийдвэрлэх, малчид байнга ашиглаж болох бэлчээрийн газрыг нэмэгдүүлэхийн тулд Ханбогд сумын засаг захиргаа ОТ-н дэмжлэгтэйгээр нөөц бэлчээрийн газарт шинэ худаг ус барихаар тохирсон (үүрэг амлалт 12-г үзнэ үү). Эдгээр өөрчлөлтүүд нь сумын засаг захиргааны бэлчээр усжуулалтын бодлого, бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөнд тусгагдана (үүрэг амлалт 1-г үзнэ үү). Түүнчлэн энэ үүрэг амлалтын хүрээнд шинээр баригдах аливаа худгийн тухайд малчдын эзэмшлийн эрхийг тодорхой болгохоор заасан.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Энэ үүрэг амлалтын хүрээнд 2018 он гэхэд бүх нөөц бэлчээрийг усжуулах үүрэг хүлээсэн. Нөөц бэлчээрийн газрыг тогтоогоогүй л байна. ГТЗ нөөц бэлчээрийн газрыг тодорхойлон, тэдгээр газарт гүний худаг барих ажил хийх төлөвлөгөөтэй. Шинээр гаргасан худгууд мал аж ахуйд нэмэлт бэлчээр бий болгох зорилтыг хэрэгжүүлэхүйц байх явдлыг ГТЗ хангуулах ёстой.


Анх Товлосон Хугацаа: Бүх нөөц бэлчээрийг 2018 он гэхэд усжуулах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сумын засаг захиргаа Гэрээг хэрэгжүүлэх гол чухал талын хувьд ажилтнуудаа бэлчээр болон бусад асуудлаар мэргэжлийн сургалтанд хамруулж, орон нутгийн засаг захиргааг гэрээ хэрэгжүүлэх чадавхтай болгох үүрэг хүлээсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА. Үүрэг амлалтанд анхлан зааснаар сумын захиргааны 5 албан тушаалд ажиллах ажилтныг бэлчээрийн менежментээр мэргэшүүлэн сургах ёстой бөгөөд бид 2019 оны 6 сард очиход нэг хүн л ажиллах боломжтой байсан. ХААГ-ын 3 ажилтнаас 2 нь жирэмсний чөлөөтэй байв. Сумын засаг захиргаа хөдөө аж ахуйн 2 мэргэжилтэн ажилд авахын тулд 2019 оны 10 сард болох төрийн албаны шалгалтыг хүлээж байна. Орон нутгийн засаг захиргааны орон тооны өөрчлөлттэй холбоотойгоор тухайн нэгжийг мэргэжсэн таван ажилтнаар хангахын тулд хоёр мэргэжилтнийг нэмж сургах хэрэгтэй болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал гэхэд 5 мэргэжилтэн сургалтанд хамруулсан байх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ус, бэлчээр ашиглахтай холбоотойгоор малчдын дунд өсөн нэмэгдэж буй зарим үед ширүүн өрнөх болсон маргааныг шийдвэрлэх үүднээс уст цэгүүдэд чөлөөтэй нэвтрүүлэх, өвлийн бэлчээрийг зуны улиралд ашиглахыг хориглох тухай захирамжийг Сумын засаг дарга гаргасан. Монгол улсын хуулиар ус, бэлчээр ерөнхийдөө нийтийн хэрэгцээнд зориулагдсан байдаг. Иймд засаг захиргаа хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, хаалт хориг тавих явдлаас сэргийлэхийн тулд илүү их зүйл хийх хэрэгтэй болов уу. Энэ үүрэг амлалт нь ус, бэлчээрийн маргааныг уламжлалт аргаар болон өөр бусад механизм ашиглан шийдвэрлэхийг дэмжих зорилготой бөгөөд засаг даргын захирамжийн биелэлтийг хангуулахад ГТЗ-ийн зүгээс идэвхтэй дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийн хангахын тулд тогтоол шийдвэр гаргах ёстой гэж байсан, гэхдээ уст цэгүүдэд бусдыг оруулахгүй байгаа хүмүүсийг торгох гэх мэт албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй. ГТЗ дэх Малчдын төлөөлөгчид сумын засаг даргын захирамжийг сурталчлах ажил зохион байгуулах бас нэг хувилбарыг тохирчээ. Малчид маргаанаа шийдвэрлэхэд туслах механизмыг ГТЗ идэвхтэй ашиглах хэрэгтэй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчид газар, усны нөөц ашиглах уламжлалт эрхээ баримтжуулан баталгаажуулахад нь туслахын тулд сумын засаг захиргаа бууцны кадастрийн мэдээлэл бүрдүүлэх аян өрнүүлэхээр тохирсон. Малчид бууцан дээрээ байгаа аливаа байгууламжийг хамруулан бууцаа бүртгэлд оруулснаар тэдэнд хөрөнгийн гэрчилгээ олгоно. Ингэснээр малчид хөрөнгөө барьцаалан зээл авах боломжтой болох юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ дуусах шатандаа байна. 2019 онд сумын засаг захиргаа кадастрийн бүртгэлийг дуусгах ажлыг баг тус бүрт зохион байгуулсан. 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 373 (нийт бүртгэгдсэн малчдын 80% орчим) малчин өөрсдийн өвөлжөө, хаваржааны зургийг хийлгэн, бүртгүүлсэн байна. Өөрсдийн бууцаа кадастрт оруулах хүсэлт гаргасан малчид бүгд бууцаа кадастрийн бүртгэлд оруулж чадаагүй ч бууцны зураг хийлгэх хүсэлтэй аливаа малчин сумын төв дэх орон нутгийн засаг захиргаанд өргөдөл гарган хийлгүүлж болно. Бууцны зураг хэрхэн хийлгэх талаар бусад үлдсэн малчдад мэдээлэн сурталчилах ажлыг Малчдын төлөөлөгчид хийх юм.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малын тоо толгой өсөн нэмэгдсээр байгаа тул мал өсч буй шалтгааныг тогтоож, малд зайлшгүй хэрэгтэй ус, бэлчээрийн хязгаарлагдмал нөөцийг удирдах шийдлийг боловсруулах нь сумын засаг захиргаа, малчдын хувьд нэн чухал асуудал болж байна. Засаг захиргаа малын тоо толгой болон бусдаар малаа маллуулдаг “эзгүй малчдын” талаар нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх үүрэг хүлээсэн. Тавигдсан зорилго нь малын өмчлөл, малын тооны өсөлтийн талаар тодорхой ойлголттой болох явдал юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. Засаг захиргаа 2017 оны 4-р улиралд мал бүхий иргэдийн тоог гаргаж дуусгах ёстой байв. Засаг захиргаа энэ ажлыг гүйцэтгэсэн, одоо тавиул малын судалгааг жил бүр хийж байна. Гэхдээ ямар нэг дүн шинжилгээ хийгээгүй, одоогоор зөвхөн малын тоо толгойд хяналт тавьж байна. ГТЗ-ийн 2019 оны 6-р сарын хурлаар энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг ахиулахын тулд ГТЗ дараах 2 зүйлийг хийхээр тохирсон, үүнд: 1) бусад аймаг, сумдын нутагт байгаа Ханбогд сумын малын талаар мэдээлэл цуглуулах судалгаа хийх, 2) сумын малчдын тоо болон тавиул малын байршлын судалгаа хийж, уг мэдээллийг бэлчээрийн менежментэд ашиглах. ГТЗ энэ үүрэг амлалтыг биелсэн гэж үзсэн, гэхдээ тухайн үүрэг амлалтын хүрээнд зөвхөн малын тоо цуглуулаад зогсохгүй өөр их зүйл хийх хэрэгтэй. Бэлчээрийн менежментийн сайн стратеги боловсруулахад тус болохуйц байдлаар мэдээлэлд бодит дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. Орон нутгийн захиргаа бэлчээрийн тогтолцоог шинэчлэх үүрэг амлалт 1-ийн хүрээнд боловсруулах бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг гаргахдаа өөрийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээг ашиглана хэмээн ГТЗ-өөс ирүүлсэн хариунд дурджээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирал гэхэд мал өмчлөгчдийн жагсаалт гаргах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Энэ үүрэг амлалтыг ГТЗ-өөр хэлэлцээд, бүх талууд үүнийг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй гэж тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

БАЙХГҮЙ


Анх Товлосон Хугацаа: Байхгүй

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ өмнө ашиглаж байсан 8 газарт нөхөн сэргээлт хийхээр тохирсон. Эдгээр газарт нөхөн сэргээлт хийснээр бэлчээрийн газар дахин бий болж, тоос шороо үүсэх явдлыг эрт зогсоон, карьерууд орчим осол гарах эрсдлийг бууруулна.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Анх төлөвлөснөөр нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2017-2027 оны хооронд хийж дуусгана. ОТ нөхөн сэргээлтийн явцын талаар ГТЗ-д тогтмол тайлагнадаг, зарим газарт энэ ажил хэдэн жил үргэлжлэх юм. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар 8 газраас дөрвийг нь нөхөн сэргээсэн, гурван газарт ажил үргэлжилж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2027 онуудад үе шаттайгаар

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ уурхайгаа байгуулахдаа үйлдвэрлэлийн байгууламжаа тойруулан хашаа татаж, малчид хуучин бэлчээртээ малаа бэлчээх боломжгүй болсон. Энэ үүрэг амлалтын хүрээнд ОТ-н үйлдвэрлэлийн талбайн тодорхой хэсэгт малчид малаа бэлчээхийг ОТ зөвшөөрсөн. Гэхдээ энэ бол түр зуурын зохицуулалт бөгөөд цаашид уурхайн өргөжилтийн төлөвлөгөө хэрэгжих цагт мал бэлчээх боломжгүй болж магадгүй гэдгийг ОТ гэрээнд тусгасан.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, хэрэгжилт үргэлжилсээр байх болно. ГТЗ уурхайн хашаан дотор мал бэлчээх боломж байгаа эсэх, малчид энэ бэлчээрийг ашиглаж болох талаар мэдээлэлтэй эсэхэд хяналт тавьж байх болно.


Анх Товлосон Хугацаа: Хийгдэж байгаа

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн

Ус

11.
ОТ-н усны татварын 50%-ийг сумын төсөвт эргүүлэн хуваарилах талаарх хүсэлтийг Засгийн газарт гаргах;

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Монгол улсын засгийн газар уул уурхайн компанийн ашигласан усанд тогтмол тарифаар төлбөр ногдуулдаг. Монгол улсын засгийн газарт төлдөг “ус ашигласны хураамж”-ийн нэг хэсгийг улсын төсөвт, нөгөө хэсгийг нь тухайн уурхай байдаг аймаг орон нутгийн засаг захиргаанд хуваарилдаг. Аймаг тэр мөнгийг өөрийн нутаг дэвсгэрийн сумдад хуваан өгдөг байна.

Ханбогд сумын малчид, иргэд ОТ уурхайн үйл ажиллагаа болон орон нутгийн усны нөөцийг ашигласнаас үүдэлтэй нөлөөлөлд хамгийн ихээр өртөж буй хэдий ч ОТ-н төлсөн ус ашигласны хураамжаас харьцангуй бага хувийг хүртэж байна. ОТ ба Ханбогд сумын засаг захиргаа аль аль нь ОТ-н төлсөн ус ашигласны хураамжийн 50 хувийг Ханбогд суманд буцаан олгох хүсэлт тавихаар тохиролцсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Ханбогд сумын засаг захиргаанаас ОТ-н ус ашигласны хураамжийн 50 хувийг орон нутгийн засаг захиргаанд хуваарилах тухай нэмэлт өөрчлөлтийг хуулинд оруулахыг дэмжсэн албан бичгийг аймгийн иргэдийн хуралд илгээсэн. Харамсалтай нь энэхүү өөрчлөлтийг оруулахад шаардлагатай хууль тогтоомжийг гаргах талаар засгийн газраас эсвэл аймгаас ямар нэг хариу ирүүлээгүй байна. Сумын засаг захиргаанд нэмэлт дэмжлэг туслалцаа үзүүүлэх нь Гэрээний бусад үүрэг амлалтуудыг (ялангуяа сумын ХАА-н салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг амлалт 34) хийж гүйцэтгэхэд тун чухал ач холбогдолтой. ОТ болон Ханбогд сум усны хураамжийн нэлээд хэсгийг сум руу өгүүлэх эсвэл суманд илүү хөрөнгө мөнгө олгох арга зам олж чадах эсэх нь тодорхойгүй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал гэхэд хариу авах

2019 Status:

2020 Status:

12.
Усны судалгаанд үндэслэн 4 багийн нутагт гар худаг шинээр гаргах (#17-г үзнэ үү)*

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдын нийтийн нөхөн олговрын хүрээнд сумын хэмжээнд ОТ гар худаг шинээр барихаар тохирсон. Худгуудыг үр бүтээлтэй, одоо байгаа худгуудын усны түвшинд нөлөөлөхгүй байлгахын тулд барих худгийн тоог усны судалгаанд үндэслэн ГТЗ тогтооно. Гэрээнд мөн малчид амьжиргааны уламжлалт хэв маягаа хадгалан, нүүдэл хийж, нөөц бэлчээрийг ашиглах явдлыг дэмжих үүднээс худаг гаргах байршлийг малчдын саналд түшиглэн сонгож, бүх дөрвөн багийн нутагт дэвсгэрт тараан байрлуулахаар заасан. ГТЗ-ийн захиалгаар хийгдсэн хөндлөнгийн судалгааны баримт хамтран олж тогтоох ажлын тайлан 2017 оны 1 сард гарсан ба эцсийн Гэрээний үүрэг амлалтуудыг тэрхүү тайлангийн дүгнэлтэд үндэслэн боловсруулсан бөгөөд уг тайланд малчдын усны хэрэгцээг хангахын тулд 75+ гар худаг шаардлагатай гэсэн зөвлөмж өгчээ. ГТЗ дараа нь хэлэлцээд 12 ба 17 дугаар үүрэг амлалтыг нэгтгэн “бэлчээрийн газрын усны геофизикийн судалгаа, өрөмдлөг хийх, худаг засварлах, шинэ худаг барих төсөл” хэрэгжүүлэхээр тохирсон болно. Мөн энэ ажлыг үүрэг амлалт 1 ба 3-тай уялдуулан хийхээр тэд тохирчээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. ГТЗ Шинэ худаг барих хөтөлбөрийг усны судалгаа хийсний дараа 2018 онд эхлүүлнэ гэж Гэрээнд заасан. ОТ худаг барих санхүүжилтийг шууд гаргахын оронд ОТ-гоос жил бүр 5 сая ам.долларын хандив өгдөг, орон нутгийн хөгжлийн төслүүдэд зориулсан аймгийн хэмжээний сан болох “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сангаар (ХДС) дамжуулан санхүүжүүлэх хүсэлт тавьсан байна. “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сангийн удирдах зөвлөлд өрсөлдөөнт ашиг сонирхол бүхий олон талын төлөөлөл байдаг. ХДС усалгаагүй газарт усны судалгаа хийж, устай газар олж тогтоох ажлыг хийх бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах төсөл төслийг баталсан. Энэ төсөл нь ганц Ханбогд суманд зориулагдаагүй буюу яг энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бус харин Өмнөговь аймгийн дөрвөн сумыг хамарсан төсөл юм. Тиймээс төслийн санхүүжилтийн бололцоо болон хамрах хүрээ хязгаарлагдмал, Ханбогд суманд 12 шинэ худаг (6 гүний худаг, 1 нарны зайн үүсгүүртэй худаг, 5 гар худаг) барих болсон. Энэ нь хөндлөнгийн судалгаанд 75-аас дээш тооны худаг шаардлагатай гэснээс дэндүү бага юм. Энэ тайланг гаргаж байх үед 12 худаг шинээр баригдсан байсан бөгөөд харин гэрээнд заасан дагуу нөөц бэлчээр рүү нүүх, ашиглах явдлыг дэмжих байдлаар хийгдсэн эсэх нь тодорхойгүй. Ханбогд сумын малчдын усны хэрэгцээг хангахад хичнээн тооны худаг ус шинээр гаргах шаардлагатайг тодорхойлоход чиглэсэн гидрологийн судалгаа огт хийгдээгүй тул ГТЗ шинээр барьсан худаг хангалттай эсэхийг яаж үнэлэх , түүнчлэн “бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах төсөл” төслийн 12 худгаас гадна малчдын усны хэрэгцээг хангах талаар цаашид ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай болох зэрэг нь тодорхой бус байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Худаг барих ажлыг 2018 онд эхлүүлэх

2019 Status:

2020 Status:

13.
Худаг барих, засах, арчлах засвар үйлчилгээний баг байгуулах (# 37-г үзнэ үү)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

1990-ээд оны эхэн үеэс хойш дийлэнх худгийг сэргээн засварлаагүй. Гүехэн гар худгийн лаг шаврыг малчид өөрсдөө жилд 1-2 удаа зайлуулдаг бөгөөд харин гүний худгийг малчид бие даан арчлахад хэцүү. Малчдыг авч ажиллуулах худаг засварын бригад байгуулахад ОТ ба Ханбогд сумын засаг захиргаа хамтран ажиллахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байгаа. Худаг засварын ажлын үр дүнг 2017 оны 4-р улиралд тайлагнана гэж Гэрээнд товлосон. Худаг засварын хөтөлбөрийг хэрхэн яаж явуулах хувилбарыг боловсруулахад ГТЗ-ийн чадамж дутсанаас энэ үүрэг амлалтын биелэлт хойшилжээ. 2018 онд их хур бороо орсны дараа малчдын 6 хоршоотой гэрээ байгуулж, эвдэрсэн 40 худгийг засуулсан. Цаашид худгийн засвар үйлчилгээг Чандмана Эрдэнэ төслөөс хийх байх хэмээн ГТЗ найдаж байна. Гэвч Чандмана Эрдэнэ төсөл 2018, 2019 онуудад ердөө нэг гүний худаг, 10 гар худагт засвар хийжээ. 2020 оны хавар худаг засварын ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай талаар ГТЗ хэлэлцсэн хэдий ч Чандмана Эрдэнэ төсөлд найдахаас гадна энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар нэмэлт арга хэмжээ авах нь тодорхойгүй байна. 2020 онд Чандмань Эрдэнэ төслийн хүрээнд дахин 10-15 худаг засварлах ажил хийгдэх ба Ханбогд сумын аж ахуйн нэгжүүдийн дунд худаг, хороо засварын ажил гүйцэтгэх хаалттай тендерийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулна хэмээн ГТЗ хариундаа дурджээ. Энэ үүрэг амлалтын худгийн засвар үйлчилгээ хийх, нөлөөлөлд өртсөн малчдыг ажлын байраар хангах гэсэн хоёр зорилтыг хангахын тулд ГТЗ хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийг бид хөхүүлэн дэмжих болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирал гэхэд худгуудыг зассан байх

2019 Status:

2020 Status:

14.
Шинэ худаг барих хэрэгцээг шийдсэний дараа ОТ ус зөөж буйг аажмаар зогсоох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ орон нутгийн усны нөөцийг ашиглаж байгаа нь худгийн усны түвшин, ундаргын хэмжээ багассаны нэг шалтгаан мөн гэх бодол малчдын дунд өргөн тархсан. ЭЗХНЗОГ-т гаргасан малчдын гомдлыг хэлэлцэж байх явцад ОТ худаг усны хүртээмж муутай малчин өрхүүдэд зориулан 5 байршилд усны ган суурилуулсан. Үүрэг амлалт 12-т заасан дагуу шинэ худгууд баригдаж, малчид хангалттай устай болтол тэдгээр өрхүүдэд ОТ ус зөөвөрлөн хүргэсээр байхаар тохирчээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. Үүрэг амлалт 12-т заасан дагуу шинэ худгууд барьснаар ус зөөвөрлөхийг зогсооно гэж анхлан тусгасан. 2018 онд орсон их хур борооны дараа тэдгээр өрхүүдэд ус хүргэх хэрэггүй болсон тул ОТ-н ус тээвэрлэлтийг түр зуур зогсоохыг ГТЗ зөвшөөрсөн. Худаг барих ажил (үүрэг амлалт 12) үргэлжилж байгаа ч ОТ ус хангамжийн тогтвортой хувилбар болгон зургаан уст цэгт худаг барихаар шийдвэрлэжээ. ГТЗ-ийн шийдвэрээр худгийн гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг Аймгийн ХХАА газар, ХБ сумын ЗДТГ, ГТЗ-ийн гишүүд, төслийг гүйцэтгэгч байгууллага, худаг эзэмшигч малчид болон Галба Өөш Долоодын сав газрын захиргааны гишүүдийг оролцуулан байгуулсан. Нэг малчин худгийн ус нь мал услахад хангалттай гэдэгтэй санал нийлээгүй хэдий ч ажлын хэсэг бүх худаг 800 хүртэлх тооны мал услах техникийн шаардлагыг хангасан, цаашид ус зөөвөрлөх шаардлагагүй хэмээн дүгнэжээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018

2019 Status:

2020 Status:

15.
Гүний хоолой орчмын гоожиж буй бүх цооногуудыг бөглөж; оргилж буй 2 цооногийг малчдад ашиглуулахаар тоноглох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Энэ үүрэг амлалтын хүрээнд Гүний Хоолойн бүст шүүрч буй бүх цооногийг хаана гэж тусгасан. Өмнө нь ОТ-н зарим цооногууд малчдын усны эх үүсвэр болсон үехэн гүний усыг ОТ-н ашигладаг гүний усны ай ав руу гоожуулж, хэмжээг нь тогтоох аргагүй усны алдагдал бий болгож байсан тул малчдын хувьд энэ тун чухал байлаа. ОТ малчдын хэрэглээнд 2 цооногийг тоноглож өгөхөөр болсон, мөн хоёр цооногийг тоноглосноор малчид ахуйн хэрэглээний ус авах боломжтой болох юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт 2019 оны 3 сард БИЕЛСЭН. ОТ Ханбогд сумын засаг захиргаа, Өмнөговь аймаг, ГТЗ-тэй хамтран нийт 55 хайгуулын хуучин цооногыг битүүмжилжээ. Битүүмжилсэн бүх цооногийг Галба-Өөш Долоодын голын сав газрын захиргаа, Ханбогд сумын засаг захиргаанд хүлээлгэн өгсөн байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016

2019 Status:

2020 Status:

16.
Малчдын хэрэглээнд зориулан тоноглосон 12 худгийг Ханбогд сумын захиргаанд хүлээлгэн өгөх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ малчдын бэлчээрийн усны хэрэгцээнд зориулан Гүний Хоолой, Галбын Говьд байгаа 12 хайгуулын цооногийг (үүрэг амлалт 15-д дурдсан 2 цооногоос гадна) Ханбогд сумын засаг захиргаанд хүлээлгэн өгөхөөр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт 2019 оны 3 сард БИЕЛСЭН.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

17.
Гидрогеологийн судалгаа (бэлчээрийн газрын усны нөөцийн судалгаа)*

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын бэлчээрийн усны нөөцийн судалгааг ОТ санхүүжүүлж, уг судалгаанд тулгуурлан шинэ худаг гаргах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж талууд анхлан тохирсон. Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) ба Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн баримт хамтран олж тогтоох ажлын 2017 оны тайланд тусгасан зөвлөмжүүдэд үндэслэн ГТЗ судалгааны Ажлын Удирдамжийг гаргах байв. Уг судалгаа нь малчдын усны гол эх үүсвэр болох үехэн гүний усны динамикийг тодруулан, загварчлалыг сайжруулж, усны нөөцийн өөрчлөлтийг хэмжих замаар ОТ-гоос усанд учруулж буй өнөөгийн болон ирээдүйн нөлөөллийг тоон хэмжигдэхүүнээр илэрхийлэх зорилготой байв.

ГТЗ үүрэг амлалт 12 ба 17-г нийлүүлэн, бэлчээрийн уст цэгийн геофизикийн судалгаа, өрөмдлөг хийх, худаг засварлах, шинэ худаг барих төсөл болгон хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасан.

Уст цэгийн геофизикийн судалгаа, худаг барих хөтөлбөрийг “Чандмана Эрдэнэ” төслийн (үүрэг амлалт 12-г үзнэ үү) хүрээнд “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сангаар дамжуулан санхүүжүүлэхээр ГТЗ шийдвэрлэжээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. ГТЗ анхлан тохирсон гидрологийн бүрэн судалгааг хийлгэхгүй болсон байна. Уст цэгт чиглэсэн геофизикийн судалгаагаар яг ямар мэдээлэл цуглуулсан эсвэл цуглуулах нь тодорхойгүй бөгөөд ГТЗ-ийн одоогийн төлөвлөгөө нь “малчдын түшиг тулгуур гүехэн гүний усны динамикийг ойлгон, загварчлалыг боловсронгуй болгож, усны нөөцөд гарч буй өөрчлөлтийг хэмжих замаар ОТ-оос усанд учруулж буй өнөөгийн болон ирээдүйн нөлөөллийг тоон хэмжээсээр гаргах” гэсэн анхны зорилгод хүрч чадахааргүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2, 3-р улиралд

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Монгол улсын засгийн газар уул уурхайн компанийн ашигласан усанд тогтмол тарифаар төлбөр ногдуулдаг. Монгол улсын засгийн газарт төлдөг “ус ашигласны хураамж”-ийн нэг хэсгийг улсын төсөвт, нөгөө хэсгийг нь тухайн уурхай байдаг аймаг орон нутгийн засаг захиргаанд хуваарилдаг. Аймаг тэр мөнгийг өөрийн нутаг дэвсгэрийн сумдад хуваан өгдөг байна.

Ханбогд сумын малчид, иргэд ОТ уурхайн үйл ажиллагаа болон орон нутгийн усны нөөцийг ашигласнаас үүдэлтэй нөлөөлөлд хамгийн ихээр өртөж буй хэдий ч ОТ-н төлсөн ус ашигласны хураамжаас харьцангуй бага хувийг хүртэж байна. ОТ ба Ханбогд сумын засаг захиргаа аль аль нь ОТ-н төлсөн ус ашигласны хураамжийн 50 хувийг Ханбогд суманд буцаан олгох хүсэлт тавихаар тохиролцсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Ханбогд сумын засаг захиргаанаас ОТ-н ус ашигласны хураамжийн 50 хувийг орон нутгийн засаг захиргаанд хуваарилах тухай нэмэлт өөрчлөлтийг хуулинд оруулахыг дэмжсэн албан бичгийг аймгийн иргэдийн хуралд илгээсэн. Харамсалтай нь энэхүү өөрчлөлтийг оруулахад шаардлагатай хууль тогтоомжийг гаргах талаар засгийн газраас эсвэл аймгаас ямар нэг хариу ирүүлээгүй байна. Сумын засаг захиргаанд нэмэлт дэмжлэг туслалцаа үзүүүлэх нь Гэрээний бусад үүрэг амлалтуудыг (ялангуяа сумын ХАА-н салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг амлалт 34) хийж гүйцэтгэхэд тун чухал ач холбогдолтой. ОТ болон Ханбогд сум усны хураамжийн нэлээд хэсгийг сум руу өгүүлэх эсвэл суманд илүү хөрөнгө мөнгө олгох арга зам олж чадах эсэх нь тодорхойгүй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал гэхэд хариу авах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдын нийтийн нөхөн олговрын хүрээнд сумын хэмжээнд ОТ гар худаг шинээр барихаар тохирсон. Худгуудыг үр бүтээлтэй, одоо байгаа худгуудын усны түвшинд нөлөөлөхгүй байлгахын тулд барих худгийн тоог усны судалгаанд үндэслэн ГТЗ тогтооно. Гэрээнд мөн малчид амьжиргааны уламжлалт хэв маягаа хадгалан, нүүдэл хийж, нөөц бэлчээрийг ашиглах явдлыг дэмжих үүднээс худаг гаргах байршлийг малчдын саналд түшиглэн сонгож, бүх дөрвөн багийн нутагт дэвсгэрт тараан байрлуулахаар заасан. ГТЗ-ийн захиалгаар хийгдсэн хөндлөнгийн судалгааны баримт хамтран олж тогтоох ажлын тайлан 2017 оны 1 сард гарсан ба эцсийн Гэрээний үүрэг амлалтуудыг тэрхүү тайлангийн дүгнэлтэд үндэслэн боловсруулсан бөгөөд уг тайланд малчдын усны хэрэгцээг хангахын тулд 75+ гар худаг шаардлагатай гэсэн зөвлөмж өгчээ. ГТЗ дараа нь хэлэлцээд 12 ба 17 дугаар үүрэг амлалтыг нэгтгэн “бэлчээрийн газрын усны геофизикийн судалгаа, өрөмдлөг хийх, худаг засварлах, шинэ худаг барих төсөл” хэрэгжүүлэхээр тохирсон болно. Мөн энэ ажлыг үүрэг амлалт 1 ба 3-тай уялдуулан хийхээр тэд тохирчээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. ГТЗ Шинэ худаг барих хөтөлбөрийг усны судалгаа хийсний дараа 2018 онд эхлүүлнэ гэж Гэрээнд заасан. ОТ худаг барих санхүүжилтийг шууд гаргахын оронд ОТ-гоос жил бүр 5 сая ам.долларын хандив өгдөг, орон нутгийн хөгжлийн төслүүдэд зориулсан аймгийн хэмжээний сан болох “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сангаар (ХДС) дамжуулан санхүүжүүлэх хүсэлт тавьсан байна. “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сангийн удирдах зөвлөлд өрсөлдөөнт ашиг сонирхол бүхий олон талын төлөөлөл байдаг. ХДС усалгаагүй газарт усны судалгаа хийж, устай газар олж тогтоох ажлыг хийх бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах төсөл төслийг баталсан. Энэ төсөл нь ганц Ханбогд суманд зориулагдаагүй буюу яг энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн бус харин Өмнөговь аймгийн дөрвөн сумыг хамарсан төсөл юм. Тиймээс төслийн санхүүжилтийн бололцоо болон хамрах хүрээ хязгаарлагдмал, Ханбогд суманд 12 шинэ худаг (6 гүний худаг, 1 нарны зайн үүсгүүртэй худаг, 5 гар худаг) барих болсон. Энэ нь хөндлөнгийн судалгаанд 75-аас дээш тооны худаг шаардлагатай гэснээс дэндүү бага юм. Энэ тайланг гаргаж байх үед 12 худаг шинээр баригдсан байсан бөгөөд харин гэрээнд заасан дагуу нөөц бэлчээр рүү нүүх, ашиглах явдлыг дэмжих байдлаар хийгдсэн эсэх нь тодорхойгүй. Ханбогд сумын малчдын усны хэрэгцээг хангахад хичнээн тооны худаг ус шинээр гаргах шаардлагатайг тодорхойлоход чиглэсэн гидрологийн судалгаа огт хийгдээгүй тул ГТЗ шинээр барьсан худаг хангалттай эсэхийг яаж үнэлэх , түүнчлэн “бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах төсөл” төслийн 12 худгаас гадна малчдын усны хэрэгцээг хангах талаар цаашид ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай болох зэрэг нь тодорхой бус байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Худаг барих ажлыг 2018 онд эхлүүлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

1990-ээд оны эхэн үеэс хойш дийлэнх худгийг сэргээн засварлаагүй. Гүехэн гар худгийн лаг шаврыг малчид өөрсдөө жилд 1-2 удаа зайлуулдаг бөгөөд харин гүний худгийг малчид бие даан арчлахад хэцүү. Малчдыг авч ажиллуулах худаг засварын бригад байгуулахад ОТ ба Ханбогд сумын засаг захиргаа хамтран ажиллахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байгаа. Худаг засварын ажлын үр дүнг 2017 оны 4-р улиралд тайлагнана гэж Гэрээнд товлосон. Худаг засварын хөтөлбөрийг хэрхэн яаж явуулах хувилбарыг боловсруулахад ГТЗ-ийн чадамж дутсанаас энэ үүрэг амлалтын биелэлт хойшилжээ. 2018 онд их хур бороо орсны дараа малчдын 6 хоршоотой гэрээ байгуулж, эвдэрсэн 40 худгийг засуулсан. Цаашид худгийн засвар үйлчилгээг Чандмана Эрдэнэ төслөөс хийх байх хэмээн ГТЗ найдаж байна. Гэвч Чандмана Эрдэнэ төсөл 2018, 2019 онуудад ердөө нэг гүний худаг, 10 гар худагт засвар хийжээ. 2020 оны хавар худаг засварын ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай талаар ГТЗ хэлэлцсэн хэдий ч Чандмана Эрдэнэ төсөлд найдахаас гадна энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар нэмэлт арга хэмжээ авах нь тодорхойгүй байна. 2020 онд Чандмань Эрдэнэ төслийн хүрээнд дахин 10-15 худаг засварлах ажил хийгдэх ба Ханбогд сумын аж ахуйн нэгжүүдийн дунд худаг, хороо засварын ажил гүйцэтгэх хаалттай тендерийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулна хэмээн ГТЗ хариундаа дурджээ. Энэ үүрэг амлалтын худгийн засвар үйлчилгээ хийх, нөлөөлөлд өртсөн малчдыг ажлын байраар хангах гэсэн хоёр зорилтыг хангахын тулд ГТЗ хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийг бид хөхүүлэн дэмжих болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирал гэхэд худгуудыг зассан байх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ орон нутгийн усны нөөцийг ашиглаж байгаа нь худгийн усны түвшин, ундаргын хэмжээ багассаны нэг шалтгаан мөн гэх бодол малчдын дунд өргөн тархсан. ЭЗХНЗОГ-т гаргасан малчдын гомдлыг хэлэлцэж байх явцад ОТ худаг усны хүртээмж муутай малчин өрхүүдэд зориулан 5 байршилд усны ган суурилуулсан. Үүрэг амлалт 12-т заасан дагуу шинэ худгууд баригдаж, малчид хангалттай устай болтол тэдгээр өрхүүдэд ОТ ус зөөвөрлөн хүргэсээр байхаар тохирчээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. Үүрэг амлалт 12-т заасан дагуу шинэ худгууд барьснаар ус зөөвөрлөхийг зогсооно гэж анхлан тусгасан. 2018 онд орсон их хур борооны дараа тэдгээр өрхүүдэд ус хүргэх хэрэггүй болсон тул ОТ-н ус тээвэрлэлтийг түр зуур зогсоохыг ГТЗ зөвшөөрсөн. Худаг барих ажил (үүрэг амлалт 12) үргэлжилж байгаа ч ОТ ус хангамжийн тогтвортой хувилбар болгон зургаан уст цэгт худаг барихаар шийдвэрлэжээ. ГТЗ-ийн шийдвэрээр худгийн гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг Аймгийн ХХАА газар, ХБ сумын ЗДТГ, ГТЗ-ийн гишүүд, төслийг гүйцэтгэгч байгууллага, худаг эзэмшигч малчид болон Галба Өөш Долоодын сав газрын захиргааны гишүүдийг оролцуулан байгуулсан. Нэг малчин худгийн ус нь мал услахад хангалттай гэдэгтэй санал нийлээгүй хэдий ч ажлын хэсэг бүх худаг 800 хүртэлх тооны мал услах техникийн шаардлагыг хангасан, цаашид ус зөөвөрлөх шаардлагагүй хэмээн дүгнэжээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Энэ үүрэг амлалтын хүрээнд Гүний Хоолойн бүст шүүрч буй бүх цооногийг хаана гэж тусгасан. Өмнө нь ОТ-н зарим цооногууд малчдын усны эх үүсвэр болсон үехэн гүний усыг ОТ-н ашигладаг гүний усны ай ав руу гоожуулж, хэмжээг нь тогтоох аргагүй усны алдагдал бий болгож байсан тул малчдын хувьд энэ тун чухал байлаа. ОТ малчдын хэрэглээнд 2 цооногийг тоноглож өгөхөөр болсон, мөн хоёр цооногийг тоноглосноор малчид ахуйн хэрэглээний ус авах боломжтой болох юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт 2019 оны 3 сард БИЕЛСЭН. ОТ Ханбогд сумын засаг захиргаа, Өмнөговь аймаг, ГТЗ-тэй хамтран нийт 55 хайгуулын хуучин цооногыг битүүмжилжээ. Битүүмжилсэн бүх цооногийг Галба-Өөш Долоодын голын сав газрын захиргаа, Ханбогд сумын засаг захиргаанд хүлээлгэн өгсөн байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ малчдын бэлчээрийн усны хэрэгцээнд зориулан Гүний Хоолой, Галбын Говьд байгаа 12 хайгуулын цооногийг (үүрэг амлалт 15-д дурдсан 2 цооногоос гадна) Ханбогд сумын засаг захиргаанд хүлээлгэн өгөхөөр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт 2019 оны 3 сард БИЕЛСЭН.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын бэлчээрийн усны нөөцийн судалгааг ОТ санхүүжүүлж, уг судалгаанд тулгуурлан шинэ худаг гаргах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж талууд анхлан тохирсон. Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) ба Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн баримт хамтран олж тогтоох ажлын 2017 оны тайланд тусгасан зөвлөмжүүдэд үндэслэн ГТЗ судалгааны Ажлын Удирдамжийг гаргах байв. Уг судалгаа нь малчдын усны гол эх үүсвэр болох үехэн гүний усны динамикийг тодруулан, загварчлалыг сайжруулж, усны нөөцийн өөрчлөлтийг хэмжих замаар ОТ-гоос усанд учруулж буй өнөөгийн болон ирээдүйн нөлөөллийг тоон хэмжигдэхүүнээр илэрхийлэх зорилготой байв.

ГТЗ үүрэг амлалт 12 ба 17-г нийлүүлэн, бэлчээрийн уст цэгийн геофизикийн судалгаа, өрөмдлөг хийх, худаг засварлах, шинэ худаг барих төсөл болгон хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасан.

Уст цэгийн геофизикийн судалгаа, худаг барих хөтөлбөрийг “Чандмана Эрдэнэ” төслийн (үүрэг амлалт 12-г үзнэ үү) хүрээнд “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сангаар дамжуулан санхүүжүүлэхээр ГТЗ шийдвэрлэжээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. ГТЗ анхлан тохирсон гидрологийн бүрэн судалгааг хийлгэхгүй болсон байна. Уст цэгт чиглэсэн геофизикийн судалгаагаар яг ямар мэдээлэл цуглуулсан эсвэл цуглуулах нь тодорхойгүй бөгөөд ГТЗ-ийн одоогийн төлөвлөгөө нь “малчдын түшиг тулгуур гүехэн гүний усны динамикийг ойлгон, загварчлалыг боловсронгуй болгож, усны нөөцөд гарч буй өөрчлөлтийг хэмжих замаар ОТ-оос усанд учруулж буй өнөөгийн болон ирээдүйн нөлөөллийг тоон хэмжээсээр гаргах” гэсэн анхны зорилгод хүрч чадахааргүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2, 3-р улиралд

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн

Мониторинг

18.
Байгаль орчны мониторингийг гадагш нь гэрээлж хийлгэж байгааг больж, орон нутгийн мониторингоор солих; малчдад зориулан мониторингийн цалинтай ажлын байр бий болгох*

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н байгаль орчны мэдээ баримтад итгэж болох эсэх талаар малчид болон ОТ-н хооронд олон удаа маргаан гарч байсан. Жишээ нь, малчдын ашигладаг усны нөөцөд уурхай нөлөөлсөн эсэх тухайд ОТ болон малчид урт хугацаанд санал зөрөлдөөнтэй байв. ОТ-н мэдээллийг малчид хөндлөнгөөс хянан баталгаажуулах боломжтой, хамтын оролцоот байгаль орчны мониторинг хийхээр талууд тохиролцсон. Мониторингийн ажлын хүрээнд бэлчээр, ус, хөрс, ургамалжилт, тоос, зэрлэг амьтад, Ундай гол, Халив-Дугатын голын урсац, ХХБ-ийн шүүрэлт, голын урсгалын дагуу ОТ уурхайн нөлөөлөл зэрэг асуудлыг хамруулахаар заасан.

Хөтөлбөрийг шинжлэх ухааны чанд үндэслэлтэй, хүртээмжтэй, найдвартай хэрэгжүүлэх үүднээс баримт хамтран олж тогтоох аргачлалыг хэрэглэнэ гэж талууд тохиров. Үүнд малчдыг бодитоор хамруулан, мониторингийн ажил хийснийх нь төлөө тэдэнд урамшуулал олгоно. Малчдын нөөц бололцоог бүрэн ашиглахуйцаар мониторингийн хөтөлбөрийг боловсруулна. Мониторингийг мэргэжлийн хэмжээнд хийхийн тулд түүнийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн байгууллага, малчдыг чадавхжуулах ёстойг мөн тусгасан. Мониторингийн хөтөлбөрийн ажлыг малчдад шууд, ойлгомжтой, холбогдолтой байдлаар тогтмол тайлагнана. Үр дүнг бүх баг, сумын төв дээр мэдээлж байх болно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа, байнга үргэлжилнэ. Мониторингийн үйл ажиллагааг 2018 оны 1 сард эхлүүлэхээр анхлан заасан. 2017 оны 11 сард ГТЗ энэ ажлыг хэрэгжүүлэхээр тусгайлан байгуулагдсан “Мөнх Ногоон Галба” ТББ-тай гэрээ байгуулахаар тохирсон байна. Гэвч энэ ТББ-ыг чадавхжуулахад санаснаас их хугацаа шаардагдсан, мөн хөрөнгө мөнгө хязгаарлагдмал зэргээс болоод мониторингийн үйл ажиллагаа ихээхэн хойшлогдож байв. 2019 оны 3 сард ОТ уг ТББ-д 330 сая төгрөгийн төсөв олгохоор болж, мөн 2020 оны ажилд нь 52,420,000 төгрөг нэмж баталсан. Харамсалтай нь байгаль орчны мониторинг хийх туршлагатай мэргэжилтнүүдийг татахад энэ төсөв хангалтгүй байсан тул “Мөнх Ногоон Галба” ТББ захирал, захиргааны ажилтан дээр нэмж дөнгөж сургуулиа төгссөн 3 хүнийг мониторингийн байнгын ажилтнаар авсан байна. Эдгээр ажилтнуудыг байгаль орчны мониторинг хийхэд сургахад хугацаа шаардлагатай. Малчдын төлөөлөгчид өөрийн мэргэжилтэн зөвлөхөд ТББ-ын ажилтнуудад сургалт явуулах хүсэлт тавьсан бөгөөд сургалтын хуваарь хараахан гараагүй байна.

Тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгцээ шаардлагын улмаас мониторингийн зарим ажил хойшлогджээ. Усны түвшний мониторингийг эхлүүлж, ойролцоогоор 68 малчин хамрагдаж байна. ТББ саяхнаас 16 малчинг оролцуулсан зэрлэг амьтдын мониторинг болон 8 малчин оролцох бэлчээрийн мониторингийг эхлүүлсэн байна. Мониторингийн төлөвлөгөөг бүтнээр нь эндээс үзнэ үү. Зарим нэг ажлын үр дүнг ОТ-н сар тутмын мэдээллийн товхимолд тайлагнадаг ба энэхүү үүрэг амлалтын дагуу мониторингийн бүрэн тайланг малчдад хараахан өгөөгүй байна.

Мониторингийн цалинтай ажлыг гүйцэтгэх малчдыг сонгон ажиллуулах бодитой шалгуур ТББ-д байхгүй бололтой. Үүн дээр нэрмээд тайлагналт хангалтгүй, зөвлөлдөөн дутмаг зэргээс зарим малчдын дунд үл итгэх байдал үүсэхэд хүргэжээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018 оны 1-р сараас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

19.
Хөөн хэлэлцсэн нөхөн олговрыг олгож буй байдлын талаар OT тайлагнаж байх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

OT уурхайн дэд бүтцийн улмаас уурхайн талбайн дотор болон ойр орчим өвөлжөө эсвэл хаваржааны бууцтай байсан, мөн уурхайн нөлөөлөлд өртсөн бэлчээр, уст цэгүүдийг ашигладаг байсан малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн буюу сөрөг нөлөө учруулсан. 2004 онд уурхайн дэд бүтцийн барилгын талбарт өвөлжөөний бууц нь орсон 10 малчин өрхийг ОТ нүүлгэн шилжүүлж, нөхөн төлбөр олгожээ. 2011 онд уурхайн нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өвөлжөө бууц нь өртсөн 89 өрхийг тодорхойлон, амьжиргаанд нь нөлөөлөл учруулсныхаа төлөө нөхөн олговрын багц олгосон байна. Малчид эдгээр нөхөн олговрын хөтөлбөрт хаваржаатай өрхүүд болон нэг бууцанд хамт байсан өрхүүд гэх мэт нөлөөлөлд шууд өртсөн бүх өрхийг хамруулаагүй хэмээн гомдол гаргасан. Малчдын гомдлыг хэлэлцэх явцад Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) ба Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн 2017 онд гаргасан баримт хамтран олж тогтоох ажлын тайланд Нөхөн Олговрын Нэхэмжлэлийн Хороо (НОНХ) байгуулан, нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэж, шалгуур хангасан малчдад 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу зохих нөхөн олговрыг олгох зөвлөмжийг ГТЗ-д өгсөн. ГТЗ эдгээр зөвлөмжүүдийг (үүрэг амлалт 26, 29-г үзнэ үү) хүлээн авсан бөгөөд ОТ хөөн хэлэлцсэн нөхөн олговрын талаар ГТЗ болон малчдад тогтмол мэдээлж байхаар болжээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. ОТ улирал тутам ГТЗ, малчдад мэдээлэл хийнэ гэж Гэрээнд заасан. НОНХ нийтдээ 232 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 157 нь батлагдсан. 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар ОТ 1,22 сая ам.долларыг хувь хүний нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн дагуу 148 өрхөд төлөөд байна. Үүнд өвөлжөө нь өртсөн 32 өрх, хаваржаа нь өртсөн 73 өрх, бусад малчин өрхүүдтэй нэг бууцанд байсан боловч тусдаа нөхөн олговор аваагүй 52 өрх оржээ.


Анх Товлосон Хугацаа: Улирал тутам

2019 Status:

2020 Status:

20.
OT өөрийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, ажил олголт, орон нутагт төлсөн татвар

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ өмнөх жилийн тайлан, дараа жилийн төлөвлөгөөгөө Ханбогд сумын засаг захиргаанд жил тутам тайлагнахаар тохирсон. Тайланд ажлын байр, орон нутагт төлсөн татвар, хураамж, орон нутгийн худалдан авалт гэх мэт орон нутгийн эдийн засагт үзүүлсэн үр өгөөж болон байгаль орчинд учруулсан нөлөөлөл, байгаль орчны удирдлага ба мониторинг, тэдгээртэй хамаарал бүхий тоо баримт, мөн нөхөн олговрын хөтөлбөрүүд, эмзэг бүлгийн хүмүүст үзүүлсэн туслалцаа, сургалт, бизнесийн дэмжлэг, Хамтын Ажиллагааны Гэрээгээр санхүүжүүлсэн төслүүд, хандив зэргийг тусгана. Тайланг Монгол хэлээр, орон нутгийн малчид, иргэдэд ойлгомжтой байдлаар нийтэлнэ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа, үргэлжлэн хийгдэнэ. ОТ олон нийтийн мэдээллийн төрөл бүрийн сүлжээ, өөрийн тогтмол гаргадаг мэдээллийн товхимол (1500 хувь хэвлэгддэг), цахим хуудас (англи сайт http://ot.mn/reports/; монгол сайт http://ot.mn/тайлан), Хөгжлийг Дэмжих Сантай холбоотой гаргадаг тайлангууд зэргээр дамжуулан мэдээллээ тайлагнаж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Жил бүр

2019 Status:

2020 Status:

21.
ОТ-н орон нутгийн харилцааны ажлыг өргөжүүлэх (айл өрхөөр явах, багийн хурлуудад оролцох г.м.)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ ба малчдын хоорондын харилцааг үр дүнтэй явуулах аргад ажилтнуудаа сургаж, орон нутгийн харилцааны ажлаа өргөжүүлэх үүргийг ОТ хүлээсэн. Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд багийн хурал зэрэг албан ёсны уулзалтанд оролцон, орон нутгийн засаг захиргаа, малчдын төлөөлөгчидтэй байнга харилцана. Хэрэгжиж буй нөхөн олговрын хөтөлбөрийн талаар малчид болон эмзэг бүлгийн хүмүүстэй байнга холбогдоно.

Түүнчлэн ОТ-н үйл ажиллагаа (ялангуяа барилгын шатанд) болон уурхайн лицензит талбайн гадна ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэрээт байгууллагын (ямар байгууллага хэдий хугацаанд хаана ажиллах, хүмүүсийг яаж ажилд авах) талаарх цаг үеийн мэдээллийг малчид, орон нутгийн бусад иргэдэд хүргэнэ. Мөн ОТ-н удирдлагад хариу мэдээлэл өгнө.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа, үргэлжлэн хэрэгжинэ. ОТ орон нутгийн харилцааны багийнхаа ажлын талаар улирал тутам ГТЗ-д мэдээлж байхаар тохирсон. ОТ-н орон нутгийн харилцааны ажилтнууд айл өрхөөр байнга явдаг гэж малчид хэлж байв. Малчдад мэдээлэл түгээх хамгийн тохиромжтой арга болох багийн хурал дээр орон нутгийн харилцааны ажилтнууд мэдээлэл хийхээ больсоныг малчид мөн дурдаж байв. Оронд нь ОТ сар бүр гаргадаг мэдээллийн товхимолоороо дамжуулан сүүлийн үеийн мэдээлэл өгч байгаа ажээ.

Уурхайн лизензит талбайн гадна үйл ажиллагаа явуулж буй ОТ-н гэрээт компаниудиас учруулж байгаа нөлөөллийн талаар малчдын гаргасан санал гомдлыг орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ-н удирдлагад дамжуулдаггүй, ГТЗ-д гомдлоо гарга гэдэг болсон бөгөөд ингэснээр асуудал шийдэгдэхгүйд хүргэж буй нь зарим малчдын санааг зовоох болжээ. Тиймээс ямар асуудлыг ОТ-д, ямар асуудлыг ГТЗ-д тавьж байхыг тодорхой болгож өгвөл малчдад тустай (22-ыг үзнэ үү).


Анх Товлосон Хугацаа: Айл өрхүүдээр жил бүр явах; улирал тутам тайлагнах

2019 Status:

2020 Status:

22.
OT-н гомдлыг барагдуулах механизмыг сайжруулах, гадны хөндлөнгийн этгээдэд хандах хувилбарыг тодорхой болгох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

OT гомдол барагдуулах механизмаа сайжруулж, ГТЗ-өөс гадна өөр газарт гомдол гаргах хувилбарыг тодорхой болгохоор тохирсон. Гомдол хүсэлт барагдуулах механизмыг сайжруулах талаар зөвлөлдөхөд малчдыг оролцуулахыг ОТ зөвшөөрсөн. Мөн ОТ аливаа өөрчлөлтийг малчдад мэдээлж, хүмүүс шинэ механизмын ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтээ чөлөөтэй гаргах явдлыг дэмжихээр тохирчээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, байнга үргэлжилнэ. ОТ санал хүсэлтийг 30 хоногийн дотор барагдуулах шинэ журам боловсруулсан бөгөөд нэг жилийн дараа эргэн харж, сайжруулах шаардлагатай эсэх талаар шийдвэр гаргах юм байна.

Гэвч ОТ-н талаарх гомдлоо хэрхэн яаж гаргахаа малчид мэдэхгүй байна. Мөн ямар асуудлаар ОТ-д, ямар асуудлаар ГТЗ-д хандах тухайд малчдад ойлголт алга. Хувь хүний гаргасан хүсэлтийг шуурхай барагдуулахын тулд ОТ-н санал хүсэлтийн механизмаар дамжуулахыг ГТЗ, ОТ аль аль нь дэмжин хөхүүлэх хэрэгтэй. ГТЗ хувь хүний гомдлыг хүлээн авсан хэвээр байх юм бол ямар гомдол ОТ-н удирдлагад хамааралтайг хэрхэн тодорхойлохоо тогтох шаардлагатай. Уялдаа хамаарал, ил тод байдлыг хангахын тулд өргөдөл гомдлыг нягт нарийн бүртгэж байх нь чухал.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улиралд

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н байгаль орчны мэдээ баримтад итгэж болох эсэх талаар малчид болон ОТ-н хооронд олон удаа маргаан гарч байсан. Жишээ нь, малчдын ашигладаг усны нөөцөд уурхай нөлөөлсөн эсэх тухайд ОТ болон малчид урт хугацаанд санал зөрөлдөөнтэй байв. ОТ-н мэдээллийг малчид хөндлөнгөөс хянан баталгаажуулах боломжтой, хамтын оролцоот байгаль орчны мониторинг хийхээр талууд тохиролцсон. Мониторингийн ажлын хүрээнд бэлчээр, ус, хөрс, ургамалжилт, тоос, зэрлэг амьтад, Ундай гол, Халив-Дугатын голын урсац, ХХБ-ийн шүүрэлт, голын урсгалын дагуу ОТ уурхайн нөлөөлөл зэрэг асуудлыг хамруулахаар заасан.

Хөтөлбөрийг шинжлэх ухааны чанд үндэслэлтэй, хүртээмжтэй, найдвартай хэрэгжүүлэх үүднээс баримт хамтран олж тогтоох аргачлалыг хэрэглэнэ гэж талууд тохиров. Үүнд малчдыг бодитоор хамруулан, мониторингийн ажил хийснийх нь төлөө тэдэнд урамшуулал олгоно. Малчдын нөөц бололцоог бүрэн ашиглахуйцаар мониторингийн хөтөлбөрийг боловсруулна. Мониторингийг мэргэжлийн хэмжээнд хийхийн тулд түүнийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн байгууллага, малчдыг чадавхжуулах ёстойг мөн тусгасан. Мониторингийн хөтөлбөрийн ажлыг малчдад шууд, ойлгомжтой, холбогдолтой байдлаар тогтмол тайлагнана. Үр дүнг бүх баг, сумын төв дээр мэдээлж байх болно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа, байнга үргэлжилнэ. Мониторингийн үйл ажиллагааг 2018 оны 1 сард эхлүүлэхээр анхлан заасан. 2017 оны 11 сард ГТЗ энэ ажлыг хэрэгжүүлэхээр тусгайлан байгуулагдсан “Мөнх Ногоон Галба” ТББ-тай гэрээ байгуулахаар тохирсон байна. Гэвч энэ ТББ-ыг чадавхжуулахад санаснаас их хугацаа шаардагдсан, мөн хөрөнгө мөнгө хязгаарлагдмал зэргээс болоод мониторингийн үйл ажиллагаа ихээхэн хойшлогдож байв. 2019 оны 3 сард ОТ уг ТББ-д 330 сая төгрөгийн төсөв олгохоор болж, мөн 2020 оны ажилд нь 52,420,000 төгрөг нэмж баталсан. Харамсалтай нь байгаль орчны мониторинг хийх туршлагатай мэргэжилтнүүдийг татахад энэ төсөв хангалтгүй байсан тул “Мөнх Ногоон Галба” ТББ захирал, захиргааны ажилтан дээр нэмж дөнгөж сургуулиа төгссөн 3 хүнийг мониторингийн байнгын ажилтнаар авсан байна. Эдгээр ажилтнуудыг байгаль орчны мониторинг хийхэд сургахад хугацаа шаардлагатай. Малчдын төлөөлөгчид өөрийн мэргэжилтэн зөвлөхөд ТББ-ын ажилтнуудад сургалт явуулах хүсэлт тавьсан бөгөөд сургалтын хуваарь хараахан гараагүй байна.

Тоног төхөөрөмж, сургалтын хэрэгцээ шаардлагын улмаас мониторингийн зарим ажил хойшлогджээ. Усны түвшний мониторингийг эхлүүлж, ойролцоогоор 68 малчин хамрагдаж байна. ТББ саяхнаас 16 малчинг оролцуулсан зэрлэг амьтдын мониторинг болон 8 малчин оролцох бэлчээрийн мониторингийг эхлүүлсэн байна. Мониторингийн төлөвлөгөөг бүтнээр нь эндээс үзнэ үү. Зарим нэг ажлын үр дүнг ОТ-н сар тутмын мэдээллийн товхимолд тайлагнадаг ба энэхүү үүрэг амлалтын дагуу мониторингийн бүрэн тайланг малчдад хараахан өгөөгүй байна.

Мониторингийн цалинтай ажлыг гүйцэтгэх малчдыг сонгон ажиллуулах бодитой шалгуур ТББ-д байхгүй бололтой. Үүн дээр нэрмээд тайлагналт хангалтгүй, зөвлөлдөөн дутмаг зэргээс зарим малчдын дунд үл итгэх байдал үүсэхэд хүргэжээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018 оны 1-р сараас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

OT уурхайн дэд бүтцийн улмаас уурхайн талбайн дотор болон ойр орчим өвөлжөө эсвэл хаваржааны бууцтай байсан, мөн уурхайн нөлөөлөлд өртсөн бэлчээр, уст цэгүүдийг ашигладаг байсан малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн буюу сөрөг нөлөө учруулсан. 2004 онд уурхайн дэд бүтцийн барилгын талбарт өвөлжөөний бууц нь орсон 10 малчин өрхийг ОТ нүүлгэн шилжүүлж, нөхөн төлбөр олгожээ. 2011 онд уурхайн нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өвөлжөө бууц нь өртсөн 89 өрхийг тодорхойлон, амьжиргаанд нь нөлөөлөл учруулсныхаа төлөө нөхөн олговрын багц олгосон байна. Малчид эдгээр нөхөн олговрын хөтөлбөрт хаваржаатай өрхүүд болон нэг бууцанд хамт байсан өрхүүд гэх мэт нөлөөлөлд шууд өртсөн бүх өрхийг хамруулаагүй хэмээн гомдол гаргасан. Малчдын гомдлыг хэлэлцэх явцад Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) ба Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн 2017 онд гаргасан баримт хамтран олж тогтоох ажлын тайланд Нөхөн Олговрын Нэхэмжлэлийн Хороо (НОНХ) байгуулан, нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэж, шалгуур хангасан малчдад 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу зохих нөхөн олговрыг олгох зөвлөмжийг ГТЗ-д өгсөн. ГТЗ эдгээр зөвлөмжүүдийг (үүрэг амлалт 26, 29-г үзнэ үү) хүлээн авсан бөгөөд ОТ хөөн хэлэлцсэн нөхөн олговрын талаар ГТЗ болон малчдад тогтмол мэдээлж байхаар болжээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. ОТ улирал тутам ГТЗ, малчдад мэдээлэл хийнэ гэж Гэрээнд заасан. НОНХ нийтдээ 232 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 157 нь батлагдсан. 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар ОТ 1,22 сая ам.долларыг хувь хүний нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн дагуу 148 өрхөд төлөөд байна. Үүнд өвөлжөө нь өртсөн 32 өрх, хаваржаа нь өртсөн 73 өрх, бусад малчин өрхүүдтэй нэг бууцанд байсан боловч тусдаа нөхөн олговор аваагүй 52 өрх оржээ.


Анх Товлосон Хугацаа: Улирал тутам

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ өмнөх жилийн тайлан, дараа жилийн төлөвлөгөөгөө Ханбогд сумын засаг захиргаанд жил тутам тайлагнахаар тохирсон. Тайланд ажлын байр, орон нутагт төлсөн татвар, хураамж, орон нутгийн худалдан авалт гэх мэт орон нутгийн эдийн засагт үзүүлсэн үр өгөөж болон байгаль орчинд учруулсан нөлөөлөл, байгаль орчны удирдлага ба мониторинг, тэдгээртэй хамаарал бүхий тоо баримт, мөн нөхөн олговрын хөтөлбөрүүд, эмзэг бүлгийн хүмүүст үзүүлсэн туслалцаа, сургалт, бизнесийн дэмжлэг, Хамтын Ажиллагааны Гэрээгээр санхүүжүүлсэн төслүүд, хандив зэргийг тусгана. Тайланг Монгол хэлээр, орон нутгийн малчид, иргэдэд ойлгомжтой байдлаар нийтэлнэ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа, үргэлжлэн хийгдэнэ. ОТ олон нийтийн мэдээллийн төрөл бүрийн сүлжээ, өөрийн тогтмол гаргадаг мэдээллийн товхимол (1500 хувь хэвлэгддэг), цахим хуудас (англи сайт http://ot.mn/reports/; монгол сайт http://ot.mn/тайлан), Хөгжлийг Дэмжих Сантай холбоотой гаргадаг тайлангууд зэргээр дамжуулан мэдээллээ тайлагнаж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Жил бүр

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ ба малчдын хоорондын харилцааг үр дүнтэй явуулах аргад ажилтнуудаа сургаж, орон нутгийн харилцааны ажлаа өргөжүүлэх үүргийг ОТ хүлээсэн. Орон нутгийн харилцааны ажилтнууд багийн хурал зэрэг албан ёсны уулзалтанд оролцон, орон нутгийн засаг захиргаа, малчдын төлөөлөгчидтэй байнга харилцана. Хэрэгжиж буй нөхөн олговрын хөтөлбөрийн талаар малчид болон эмзэг бүлгийн хүмүүстэй байнга холбогдоно.

Түүнчлэн ОТ-н үйл ажиллагаа (ялангуяа барилгын шатанд) болон уурхайн лицензит талбайн гадна ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэрээт байгууллагын (ямар байгууллага хэдий хугацаанд хаана ажиллах, хүмүүсийг яаж ажилд авах) талаарх цаг үеийн мэдээллийг малчид, орон нутгийн бусад иргэдэд хүргэнэ. Мөн ОТ-н удирдлагад хариу мэдээлэл өгнө.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа, үргэлжлэн хэрэгжинэ. ОТ орон нутгийн харилцааны багийнхаа ажлын талаар улирал тутам ГТЗ-д мэдээлж байхаар тохирсон. ОТ-н орон нутгийн харилцааны ажилтнууд айл өрхөөр байнга явдаг гэж малчид хэлж байв. Малчдад мэдээлэл түгээх хамгийн тохиромжтой арга болох багийн хурал дээр орон нутгийн харилцааны ажилтнууд мэдээлэл хийхээ больсоныг малчид мөн дурдаж байв. Оронд нь ОТ сар бүр гаргадаг мэдээллийн товхимолоороо дамжуулан сүүлийн үеийн мэдээлэл өгч байгаа ажээ.

Уурхайн лизензит талбайн гадна үйл ажиллагаа явуулж буй ОТ-н гэрээт компаниудиас учруулж байгаа нөлөөллийн талаар малчдын гаргасан санал гомдлыг орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ-н удирдлагад дамжуулдаггүй, ГТЗ-д гомдлоо гарга гэдэг болсон бөгөөд ингэснээр асуудал шийдэгдэхгүйд хүргэж буй нь зарим малчдын санааг зовоох болжээ. Тиймээс ямар асуудлыг ОТ-д, ямар асуудлыг ГТЗ-д тавьж байхыг тодорхой болгож өгвөл малчдад тустай (22-ыг үзнэ үү).


Анх Товлосон Хугацаа: Айл өрхүүдээр жил бүр явах; улирал тутам тайлагнах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

OT гомдол барагдуулах механизмаа сайжруулж, ГТЗ-өөс гадна өөр газарт гомдол гаргах хувилбарыг тодорхой болгохоор тохирсон. Гомдол хүсэлт барагдуулах механизмыг сайжруулах талаар зөвлөлдөхөд малчдыг оролцуулахыг ОТ зөвшөөрсөн. Мөн ОТ аливаа өөрчлөлтийг малчдад мэдээлж, хүмүүс шинэ механизмын ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлтээ чөлөөтэй гаргах явдлыг дэмжихээр тохирчээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, байнга үргэлжилнэ. ОТ санал хүсэлтийг 30 хоногийн дотор барагдуулах шинэ журам боловсруулсан бөгөөд нэг жилийн дараа эргэн харж, сайжруулах шаардлагатай эсэх талаар шийдвэр гаргах юм байна.

Гэвч ОТ-н талаарх гомдлоо хэрхэн яаж гаргахаа малчид мэдэхгүй байна. Мөн ямар асуудлаар ОТ-д, ямар асуудлаар ГТЗ-д хандах тухайд малчдад ойлголт алга. Хувь хүний гаргасан хүсэлтийг шуурхай барагдуулахын тулд ОТ-н санал хүсэлтийн механизмаар дамжуулахыг ГТЗ, ОТ аль аль нь дэмжин хөхүүлэх хэрэгтэй. ГТЗ хувь хүний гомдлыг хүлээн авсан хэвээр байх юм бол ямар гомдол ОТ-н удирдлагад хамааралтайг хэрхэн тодорхойлохоо тогтох шаардлагатай. Уялдаа хамаарал, ил тод байдлыг хангахын тулд өргөдөл гомдлыг нягт нарийн бүртгэж байх нь чухал.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улиралд

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн

Хувь хүний нөхөн олговор

23.
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт асуудалтай болсныг OT албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2004 онд ОТ төсөл лицензит талбайгаа тойруулан хашаа барьж эхэлсэн. Энэ явцад төслийн лицензит талбай дотор буюу ойролцоо өвөлжөө бууцтай байсан Жавхлант, Гавилууд багийн 11 өрхийг нүүлгэн шилжүүлжээ. Тухайн үед зөвхөн энэ хэдэн өрхөд л нөхөн олговор өгсөн байна. Гэвч орлуулан өгсөн бууц нь өвлийн хүйтэн улиралд малд нөмөртэй дулаан байх шаардлагыг хангаагүй, уурхайн дэд бүтцэд бэлчээрийн газрыг авснаар малд шаардлагатай бэлчээрийн хүртээмж, чанар багассан эсвэл бэлчээрийг таслан хааж хүртээмжгүй болгосон, малын усний нөөц буурч, барилгын ажлын улмаас тоос ихсэн, өвчин эмгэг гарах болсон зэрэг уурхайн олон нөлөөллийг харгалзан үзээгүй.

ОТ 2004 онд малчдыг нүүлгэн шилжүүлсэн аргачлал учир дутагдалтай байсныг малчдын өмнө хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлэхээр болсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2017 оны 3 сард БИЕЛСЭН. Малчид ЭЗХНЗОГ-т гомдол гаргасны дараа ОТ болон орон нутгийн засаг захиргаатай хэд хэдэн хэлэлцээрийг зуучлалтайгаар хийв. Энэ хэлэлцээрийн явцад ОТ-н үйл ажиллагааны улмаас ОТ-н уурхайн талбайн орчим малаа бэлчээдэг байсан малчдын амьдрал ахуй тасалдсан болохыг ОТ хүлээн зөвшөөрсөн. ОТ үйл ажиллагааныхаа талаар малчидтай илүү сайн зөвлөлдөөгүйн улмаас нутгийн иргэдийг цочролд оруулж, санааг нь зовоосныхоо төлөө 2017 оны 3 сарын 22-нд хэвлүүлсэн захидлаар дамжуулан албан ёсоор уучлалт гуйсан болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3 сарын 22

2019 Status:

2020 Status:

24.
Нөхөн Олговрын Нэхэмжлэлийн Хороо байгуулах (НОНХ)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

OT уурхайн дэд бүтцийн улмаас уурхайн талбайн дотор ба ойр орчим өвөлжөө эсвэл зуслангийн бууцтай байсан болон уурхайн нөлөөлөлд өртсөн бэлчээр, уст цэгүүдийг ашигладаг байсан малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн буюу сөрөг нөлөө учруулсан. 2004 онд уурхайн дэд бүтцийн барилгын талбарт өвөлжөөний бууц нь орсон 10 малчин өрхийг ОТ нүүлгэн шилжүүлж, нөхөн төлбөр олгожээ. 2011 онд уурхайн нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өвөлжөө бууц нь өртсөн 89 өрхийг тогтоон, амьжиргаанд нь нөлөөлөл учруулсныхаа төлөө нөхөн олговрын багц олгосон байна. Малчид эдгээр нөхөн олговрын хөтөлбөрт нөлөөлөлд шууд өртсөн бүх өрхийг хамруулаагүй, малчин өрхүүд сум даяар улирлын чанартай уламжлалт нүүдэл хийдгийг зохих ёсоор харгалзан үзээгүй хэмээн гомдол гаргасан. Улмаар Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) ба Хөндлөнгийн шинжээчдийн баг 2017 онд гаргасан баримт хамтран олж тогтоох ажлын тайланд нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэж, шалгуур хангасан малчдад 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу зохих нөхөн олговрыг олгох Нөхөн олговрын Нэхэмжлэлийн Хороо (НОНХ) байгуулах зөвлөмжийг ГТЗ-д өгчээ.

Өөрсдийгөө ГТЗ-өөс тогтоосон нөлөөлөлд өртсөн бүлэгт хамаарна гэж үзэж буй малчин өрхийн нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэх Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороо байгуулахаар ГТЗ тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

2017 оны 5 сард Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороо байгуулснаар энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. ГТЗ-ийн бүх гишүүд Нөхөн олговрын хороонд оролцон, хурлыг тусад нь хийж байхаар ГТЗ шийдвэрлэсэн байна.

2019 оны 3 сарын 7-нд Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороог албан ёсоор татан буулгаж, аливаа үлдсэн нэхэмжлэлийг ГТЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж байхаар ГТЗ тохирчээ. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ дээр хэлэлцэгдэж байгаа гомдол байхгүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

25.
Нөхөн Олговрын Нэхэмжлэлийн Хорооны (НОНХ) үйл ажиллагааны журмыг батлах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдаас ирүүлсэн нэхэмжлэлийг судалж үзэх ажлын удирдамж болох Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг Талууд хамтран боловсруулж, батлахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг 2017 оны 5 сард баталснаар энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

26.
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт- шинээр шалгуур хангах нэхэмжлэлүүдийг хэлэлцэх, нөхөн олговор олгох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2004 онд ОТ төсөл лицензит талбайгаа тойруулан хашаа барьж эхэлсэн. Энэ явцад төслийн лицензит талбай дотор болон ойр орчим өвөлжөө бууцтай байсан Жавхлант, Гавилууд багийн 16 ам бүлээс бүрдсэн 10 малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлжээ. 2004 оны нөхөн олговрыг бүрэн авах ёстой байсан зарим өрхүүдийг орхигдуулсан эсвэл зөвхөн хэсэгчилсэн нөхөн олговор олгосон.

Айвэнхоу Майнз Монголиа Интернэйшнл (АММИ) 2004 онд нүүлгэн шилжүүлэх ажилд ашигласан аргачлал нь учир дутагдалтай байсныг Оюу Толгой хүлээн зөвшөөрч, тухайн үед ямар өрхүүд шалгуур хангахаар байсныг дахин үнэлэхээр болов.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. 2017 оноос хойш үүрэг амлалт 26, 29, 32-т заасан хувь хүний нөхөн олговрын багцын нэг хэсэг болгон нийт 1,2 сая ам.долларыг малчдад олгожээ. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ 232 нэхэмжлэх хүлээн авснаас 157-д нь нөхөн олговор олгохоор баталсан. Өнөөг хүртэл 148 өрхөд нөхөн олговор олгоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улиралд эхлүүлэх

2019 Status:

2020 Status:

27.
2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхөөс ОТ-д ажлын байргүй өрхийг нэг жилийн хугацаатай тэтгэлэгтэй сургалтанд хамруулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүд 1 жил байнгын ажлын байраар хангагдах ёстой байсан. Гэтэл 2004 онд нүүлгэн шилжүүлж, 2004 оны нөхөн олговорт хамруулсан 2 өрхөд байнгын ажлын байр олгоогүй. ОТ тэднийг Амьжиргаа Дэмжих Хөтөлбөрт хамруулан, сургалтын хөтөлбөр дуустал нэг жилийн хугацаанд тэтгэлэг олгохоор тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. ОТ-д ажлын байргүй, шалгуур хангаж буй 2 өрхийг 2017 оноос эхлэн нэг жилийн сургалтанд хамруулсан байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улиралд эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

28.
2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн бүх өрхийг Тогтвортой Амьжиргааны Хөтөлбөрт хамруулах (#36-42)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдад олгох нийтийн нөхөн олговрын хүрээнд хэрэгжих тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрт 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 10 өрхийг бүгдийг нь хамруулахаар ОТ тохирсон. Үүрэг амлалт 36—42-г үзнэ үү.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийг үүрэг амлалт 36-42-т дурдсан төслүүдэд хамруулахаар Гэрээнд анхлан заасан хэдий ч эдгээр үүрэг амлалтын ихэнх нь хойшлогдсон тул малчин өрхүүд тариалалт, мал аж ахуй, оёдол, бизнес төлөвлөлт гэх мэт тогтвортой амьжиргааны бусад хөтөлбөрүүдэд хамрагджээ. 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 10 өрхөөс 7 нь тогтвортой амьжиргааны 1 ба түүнээс дээш төсөлд хамрагдсан байна. Үлдсэн 3 айлын хувьд 2004 оны гэрээтэй айлуудын хүүхдүүд, ач гучыг нь тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрт хамруулахаар ГТЗ тохирчээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улиралд эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

29.
2011 оны эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт – шинээр шалгуур хангах нэхэмжлэлүүдийг хэлэлцэх & нөхөн олговор олгох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н 2011 оны хөтөлбөрөөс зүй бусаар орхигдсон малчин өрхүүдэд нөхөн олговор олгохыг ОТ хүлээн зөвшөөрсөн. Малчин өрхүүд нөхөн олговрын багцад шинээр хамрагдахын тулд (1) тухайн үед 2011 онд тогтоосон эдийн засгийн нөлөөллийн бүст өвөлжөө эсвэл хаваржааны бууц байгууламжтай байсан эсвэл (2) тогтоосон эдийн засгийн нөлөөллийн бүст өөр өрхтэй өвөлжөө бууц хуваан ашиглаж байсан хэдий ч 2011 онд нөхөн олговрын багц аваагүй гэдгээ нотлох ёстой. Өөрсдийгөө эдгээр шалгуурыг хангаж байна гэж үзэж буй малчин өрхүүд Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороогоор дамжуулан өргөдөл гаргах боломжтой (үүрэг амлалт 24-г үзнэ үү). Шалгуур хангасан нь тогтоогдвол ОТ-н 2011 оны нөхөн олговрын багцтай дүйцэхүйц нөхөн олговор авна.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. 2017 оноос хойш үүрэг амлалт 26, 29, 32-т заасан хувь хүний нөхөн олговрын багцын хүрээнд 1,2 сая ам.доллар малчдад олгосон. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ 232 нэхэмжлэл хүлээн авч, 157-д нь нөхөн олговор олгохоор баталжээ. Өнөөг хүртэл 148 өрхөд нөхөн олговор олгоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улиралд эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

30.
2011 оны нөхөн олговрын гэрээний хэрэгжилт, үр дүнд хөндлөнгийн аудит, үнэлгээ хийлгэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 89 өрхөд Үр Дүнгийн Үнэлгээ хийлгэхээр тохирсон. Гэрлэлт, насан эцэслэх гэх мэт хүн ам зүйн хэвийн хөдөлгөөний улмаас 89 өрх 92 өрх болсон байна. ОТ мөн 2011 оны хөтөлбөрийн Хэрэгжилтийн Аудитийг тусад нь хийлгэхээр тхирсон. Үр Дүнгийн Үнэлгээ нь хэрэгжиж буй амьжиргааг сэргээх хөтөлбөр хэр үр дүнтэй байгааг шалгах дунд хугацааны арга хэмжээ бөгөөд хөтөлбөр дууссаны дараа хийгдэх Хэрэгжилтийн Аудитаар амьжиргааг сайжруулах зорилтууд бүгд хэрэгжсэн эсэхийг үнэлэх юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2018 оны 7 сард хийж дуусгасан, гэвч Хэрэгжилтийн Аудитийг тусад нь хийлгэхээр төлөвлөж байгаа тухай ОТ мэдэгдээгүй байна. Үр дүнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчид 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 92 өрхийн тухай тайланг танилцуулсан. Тайлангаар 11 өрхийн амьжиргаа сэргээгүй бөгөөд сумын ядуурлын түвшнээс доогуур амьдралтай, 5 малчин өрхийн амьжиргаа тогтвортой бус байгааг тогтоожээ. Нэмэлт туслалцаа шаардлагатай гэж тогтоосон 11 өрхийн амьжиргааг сэргээх нэмэлт арга хэмжээ авсны дараа 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрийн эцсийн Хэрэгжилтийн Аудитийг хийх хэрэгтэй. ГТЗ ирүүлсэн хариундаа эдгээр 11 өрхийн амьжиргааг сэргээх, тогтворжуулах талаар нэмэлт ажлууд хийгдэж дууссаны дараа 2011 оны нөхөн олговорын гэрээний Хаалтын аудитыг хийх болно гэжээ. Ус зөөлгөж байсан 5 өрхийн асуудлыг үүрэг амлалтын 14-ийн хүрээнд тусад нь шийдвэрлэсэн байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2017 онд дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

31.
Үр Дүнгийн Үнэлгээний дүгнэлтэнд үндэслэн 2011 онд нөхөн олговор авсан өрхүүдэд зориулан нэмэлт арга хэмжээ авах эсэхийг шийдэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрийн Үр Дүнгийн Үнэлгээнд үндэслэн 2011 онд нөхөн олговрын багц авсан өрхүүдийг дэмжих ямар нэгэн нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэх талаар ГТЗ шийдвэр гаргана хэмээн талууд тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Үнэлгээ хийсэн 92 өрхөөс 11 өрхийн амьжиргаа сэргээгүй, 5 өрх зөөврийн уснаас хараат байгаа тул амьжиргаа нь тогтвортой бус гэж тогтоосон. Үр Дүнгийн Үнэлгээний тайланд амьжиргаа нь сэргээгүй буюу тогтворгүй байгаа 16 өрхөд зориулсан хөгжлийн төлөвлөгөөг өрх тус бүрээр тусгайлан гаргах, бусад бүх өрхийн тухайд нөхөн олговрын хөтөлбөрийг хаах зөвлөмж өгсөн. 11 өрхтэй ажиллаж, өрх тус бүрээр хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг хийлгэхээр ОТ Хөгжлийн Шийдэл ТББ-тай гэрээ байгуулсан. Ус зөөлгөж байсан 5 өрхийн асуудлыг үүрэг амлалтын 14-ийн хүрээнд тусад нь шийдвэрлэсэн байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2017 онд дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

32.
Нөхөн олговор гүйцэд олгогдоогүй тухай нэхэмжлэлийг НОНХ-гоор хэлэлцэн, шийдвэрлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Нөхөн олговор дутуу олгогдсон тухай малчин өрхүүдээс ирүүлсэн аливаа өргөдөл, гомдлыг Нөхөн Олговрын Нэхэмжлэлийн хороогоор хэлэлцэн шийдвэрлэхээр талууд тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. 2017 оноос хойш үүрэг амлалт 26, 29, 32-т заасан хувь хүний нөхөн олговрын багцын хүрээнд 1,2 сая ам.доллар малчдад олгосон. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ 232 нэхэмжлэл хүлээн авч, 157-д нь нөхөн олговор олгохоор баталжээ. Өнөөг хүртэл 148 өрхөд нөхөн олговор олгоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2017 онд дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

33.
2004 ба 2011 оны гэрээнүүд дэх нууцлалын заалтыг цуцлах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Талууд 2004 ба 2011 оны нөхөн олговрын гэрээний нууцлалын заалтыг цуцлахаар харилцан тохирсон. ОТ-гоос амьжиргаанд нь учруулсан нөлөөллийн төлөө нөхөн олговор авсан малчид өөрсдөө хүсвэл буруудна байх гэж эмээлгүй өөрийн нөхөн олговрын гэрээний талаарх мэдээллээ ил тод болгох боломжийг олгохын тулд ингэж тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2017 оны 3 сард БИЕЛСЭН. Малчид өөрийн үзэмжээр нөхөн олговрын гэрээгээ чөлөөтэй ил болгож болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3 сарын 22

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2004 онд ОТ төсөл лицензит талбайгаа тойруулан хашаа барьж эхэлсэн. Энэ явцад төслийн лицензит талбай дотор буюу ойролцоо өвөлжөө бууцтай байсан Жавхлант, Гавилууд багийн 11 өрхийг нүүлгэн шилжүүлжээ. Тухайн үед зөвхөн энэ хэдэн өрхөд л нөхөн олговор өгсөн байна. Гэвч орлуулан өгсөн бууц нь өвлийн хүйтэн улиралд малд нөмөртэй дулаан байх шаардлагыг хангаагүй, уурхайн дэд бүтцэд бэлчээрийн газрыг авснаар малд шаардлагатай бэлчээрийн хүртээмж, чанар багассан эсвэл бэлчээрийг таслан хааж хүртээмжгүй болгосон, малын усний нөөц буурч, барилгын ажлын улмаас тоос ихсэн, өвчин эмгэг гарах болсон зэрэг уурхайн олон нөлөөллийг харгалзан үзээгүй.

ОТ 2004 онд малчдыг нүүлгэн шилжүүлсэн аргачлал учир дутагдалтай байсныг малчдын өмнө хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлэхээр болсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2017 оны 3 сард БИЕЛСЭН. Малчид ЭЗХНЗОГ-т гомдол гаргасны дараа ОТ болон орон нутгийн засаг захиргаатай хэд хэдэн хэлэлцээрийг зуучлалтайгаар хийв. Энэ хэлэлцээрийн явцад ОТ-н үйл ажиллагааны улмаас ОТ-н уурхайн талбайн орчим малаа бэлчээдэг байсан малчдын амьдрал ахуй тасалдсан болохыг ОТ хүлээн зөвшөөрсөн. ОТ үйл ажиллагааныхаа талаар малчидтай илүү сайн зөвлөлдөөгүйн улмаас нутгийн иргэдийг цочролд оруулж, санааг нь зовоосныхоо төлөө 2017 оны 3 сарын 22-нд хэвлүүлсэн захидлаар дамжуулан албан ёсоор уучлалт гуйсан болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3 сарын 22

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

OT уурхайн дэд бүтцийн улмаас уурхайн талбайн дотор ба ойр орчим өвөлжөө эсвэл зуслангийн бууцтай байсан болон уурхайн нөлөөлөлд өртсөн бэлчээр, уст цэгүүдийг ашигладаг байсан малчин өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлсэн буюу сөрөг нөлөө учруулсан. 2004 онд уурхайн дэд бүтцийн барилгын талбарт өвөлжөөний бууц нь орсон 10 малчин өрхийг ОТ нүүлгэн шилжүүлж, нөхөн төлбөр олгожээ. 2011 онд уурхайн нэмэлт дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын нөлөөлөлд өвөлжөө бууц нь өртсөн 89 өрхийг тогтоон, амьжиргаанд нь нөлөөлөл учруулсныхаа төлөө нөхөн олговрын багц олгосон байна. Малчид эдгээр нөхөн олговрын хөтөлбөрт нөлөөлөлд шууд өртсөн бүх өрхийг хамруулаагүй, малчин өрхүүд сум даяар улирлын чанартай уламжлалт нүүдэл хийдгийг зохих ёсоор харгалзан үзээгүй хэмээн гомдол гаргасан. Улмаар Олон талт мэргэжлийн шинжээчдийн баг (ОТМШБ) ба Хөндлөнгийн шинжээчдийн баг 2017 онд гаргасан баримт хамтран олж тогтоох ажлын тайланд нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэж, шалгуур хангасан малчдад 2004, 2011 оны хөтөлбөрийн дагуу зохих нөхөн олговрыг олгох Нөхөн олговрын Нэхэмжлэлийн Хороо (НОНХ) байгуулах зөвлөмжийг ГТЗ-д өгчээ.

Өөрсдийгөө ГТЗ-өөс тогтоосон нөлөөлөлд өртсөн бүлэгт хамаарна гэж үзэж буй малчин өрхийн нэхэмжлэлийг хөөн хэлэлцэх Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороо байгуулахаар ГТЗ тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

2017 оны 5 сард Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороо байгуулснаар энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. ГТЗ-ийн бүх гишүүд Нөхөн олговрын хороонд оролцон, хурлыг тусад нь хийж байхаар ГТЗ шийдвэрлэсэн байна.

2019 оны 3 сарын 7-нд Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороог албан ёсоор татан буулгаж, аливаа үлдсэн нэхэмжлэлийг ГТЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж байхаар ГТЗ тохирчээ. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ дээр хэлэлцэгдэж байгаа гомдол байхгүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдаас ирүүлсэн нэхэмжлэлийг судалж үзэх ажлын удирдамж болох Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг Талууд хамтран боловсруулж, батлахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хорооны үйл ажиллагааны журмыг 2017 оны 5 сард баталснаар энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2004 онд ОТ төсөл лицензит талбайгаа тойруулан хашаа барьж эхэлсэн. Энэ явцад төслийн лицензит талбай дотор болон ойр орчим өвөлжөө бууцтай байсан Жавхлант, Гавилууд багийн 16 ам бүлээс бүрдсэн 10 малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлжээ. 2004 оны нөхөн олговрыг бүрэн авах ёстой байсан зарим өрхүүдийг орхигдуулсан эсвэл зөвхөн хэсэгчилсэн нөхөн олговор олгосон.

Айвэнхоу Майнз Монголиа Интернэйшнл (АММИ) 2004 онд нүүлгэн шилжүүлэх ажилд ашигласан аргачлал нь учир дутагдалтай байсныг Оюу Толгой хүлээн зөвшөөрч, тухайн үед ямар өрхүүд шалгуур хангахаар байсныг дахин үнэлэхээр болов.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. 2017 оноос хойш үүрэг амлалт 26, 29, 32-т заасан хувь хүний нөхөн олговрын багцын нэг хэсэг болгон нийт 1,2 сая ам.долларыг малчдад олгожээ. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ 232 нэхэмжлэх хүлээн авснаас 157-д нь нөхөн олговор олгохоор баталсан. Өнөөг хүртэл 148 өрхөд нөхөн олговор олгоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улиралд эхлүүлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүд 1 жил байнгын ажлын байраар хангагдах ёстой байсан. Гэтэл 2004 онд нүүлгэн шилжүүлж, 2004 оны нөхөн олговорт хамруулсан 2 өрхөд байнгын ажлын байр олгоогүй. ОТ тэднийг Амьжиргаа Дэмжих Хөтөлбөрт хамруулан, сургалтын хөтөлбөр дуустал нэг жилийн хугацаанд тэтгэлэг олгохоор тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. ОТ-д ажлын байргүй, шалгуур хангаж буй 2 өрхийг 2017 оноос эхлэн нэг жилийн сургалтанд хамруулсан байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улиралд эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдад олгох нийтийн нөхөн олговрын хүрээнд хэрэгжих тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрт 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 10 өрхийг бүгдийг нь хамруулахаар ОТ тохирсон. Үүрэг амлалт 36—42-г үзнэ үү.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхүүдийг үүрэг амлалт 36-42-т дурдсан төслүүдэд хамруулахаар Гэрээнд анхлан заасан хэдий ч эдгээр үүрэг амлалтын ихэнх нь хойшлогдсон тул малчин өрхүүд тариалалт, мал аж ахуй, оёдол, бизнес төлөвлөлт гэх мэт тогтвортой амьжиргааны бусад хөтөлбөрүүдэд хамрагджээ. 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар 10 өрхөөс 7 нь тогтвортой амьжиргааны 1 ба түүнээс дээш төсөлд хамрагдсан байна. Үлдсэн 3 айлын хувьд 2004 оны гэрээтэй айлуудын хүүхдүүд, ач гучыг нь тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрт хамруулахаар ГТЗ тохирчээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 2-р улиралд эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н 2011 оны хөтөлбөрөөс зүй бусаар орхигдсон малчин өрхүүдэд нөхөн олговор олгохыг ОТ хүлээн зөвшөөрсөн. Малчин өрхүүд нөхөн олговрын багцад шинээр хамрагдахын тулд (1) тухайн үед 2011 онд тогтоосон эдийн засгийн нөлөөллийн бүст өвөлжөө эсвэл хаваржааны бууц байгууламжтай байсан эсвэл (2) тогтоосон эдийн засгийн нөлөөллийн бүст өөр өрхтэй өвөлжөө бууц хуваан ашиглаж байсан хэдий ч 2011 онд нөхөн олговрын багц аваагүй гэдгээ нотлох ёстой. Өөрсдийгөө эдгээр шалгуурыг хангаж байна гэж үзэж буй малчин өрхүүд Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороогоор дамжуулан өргөдөл гаргах боломжтой (үүрэг амлалт 24-г үзнэ үү). Шалгуур хангасан нь тогтоогдвол ОТ-н 2011 оны нөхөн олговрын багцтай дүйцэхүйц нөхөн олговор авна.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. 2017 оноос хойш үүрэг амлалт 26, 29, 32-т заасан хувь хүний нөхөн олговрын багцын хүрээнд 1,2 сая ам.доллар малчдад олгосон. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ 232 нэхэмжлэл хүлээн авч, 157-д нь нөхөн олговор олгохоор баталжээ. Өнөөг хүртэл 148 өрхөд нөхөн олговор олгоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улиралд эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 89 өрхөд Үр Дүнгийн Үнэлгээ хийлгэхээр тохирсон. Гэрлэлт, насан эцэслэх гэх мэт хүн ам зүйн хэвийн хөдөлгөөний улмаас 89 өрх 92 өрх болсон байна. ОТ мөн 2011 оны хөтөлбөрийн Хэрэгжилтийн Аудитийг тусад нь хийлгэхээр тхирсон. Үр Дүнгийн Үнэлгээ нь хэрэгжиж буй амьжиргааг сэргээх хөтөлбөр хэр үр дүнтэй байгааг шалгах дунд хугацааны арга хэмжээ бөгөөд хөтөлбөр дууссаны дараа хийгдэх Хэрэгжилтийн Аудитаар амьжиргааг сайжруулах зорилтууд бүгд хэрэгжсэн эсэхийг үнэлэх юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2018 оны 7 сард хийж дуусгасан, гэвч Хэрэгжилтийн Аудитийг тусад нь хийлгэхээр төлөвлөж байгаа тухай ОТ мэдэгдээгүй байна. Үр дүнгийн үнэлгээ хийсэн шинжээчид 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 92 өрхийн тухай тайланг танилцуулсан. Тайлангаар 11 өрхийн амьжиргаа сэргээгүй бөгөөд сумын ядуурлын түвшнээс доогуур амьдралтай, 5 малчин өрхийн амьжиргаа тогтвортой бус байгааг тогтоожээ. Нэмэлт туслалцаа шаардлагатай гэж тогтоосон 11 өрхийн амьжиргааг сэргээх нэмэлт арга хэмжээ авсны дараа 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрийн эцсийн Хэрэгжилтийн Аудитийг хийх хэрэгтэй. ГТЗ ирүүлсэн хариундаа эдгээр 11 өрхийн амьжиргааг сэргээх, тогтворжуулах талаар нэмэлт ажлууд хийгдэж дууссаны дараа 2011 оны нөхөн олговорын гэрээний Хаалтын аудитыг хийх болно гэжээ. Ус зөөлгөж байсан 5 өрхийн асуудлыг үүрэг амлалтын 14-ийн хүрээнд тусад нь шийдвэрлэсэн байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2017 онд дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ-н 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрийн Үр Дүнгийн Үнэлгээнд үндэслэн 2011 онд нөхөн олговрын багц авсан өрхүүдийг дэмжих ямар нэгэн нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэх талаар ГТЗ шийдвэр гаргана хэмээн талууд тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Үнэлгээ хийсэн 92 өрхөөс 11 өрхийн амьжиргаа сэргээгүй, 5 өрх зөөврийн уснаас хараат байгаа тул амьжиргаа нь тогтвортой бус гэж тогтоосон. Үр Дүнгийн Үнэлгээний тайланд амьжиргаа нь сэргээгүй буюу тогтворгүй байгаа 16 өрхөд зориулсан хөгжлийн төлөвлөгөөг өрх тус бүрээр тусгайлан гаргах, бусад бүх өрхийн тухайд нөхөн олговрын хөтөлбөрийг хаах зөвлөмж өгсөн. 11 өрхтэй ажиллаж, өрх тус бүрээр хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг хийлгэхээр ОТ Хөгжлийн Шийдэл ТББ-тай гэрээ байгуулсан. Ус зөөлгөж байсан 5 өрхийн асуудлыг үүрэг амлалтын 14-ийн хүрээнд тусад нь шийдвэрлэсэн байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2017 онд дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Нөхөн олговор дутуу олгогдсон тухай малчин өрхүүдээс ирүүлсэн аливаа өргөдөл, гомдлыг Нөхөн Олговрын Нэхэмжлэлийн хороогоор хэлэлцэн шийдвэрлэхээр талууд тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. 2017 оноос хойш үүрэг амлалт 26, 29, 32-т заасан хувь хүний нөхөн олговрын багцын хүрээнд 1,2 сая ам.доллар малчдад олгосон. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар ГТЗ 232 нэхэмжлэл хүлээн авч, 157-д нь нөхөн олговор олгохоор баталжээ. Өнөөг хүртэл 148 өрхөд нөхөн олговор олгоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Үр Дүнгийн Үнэлгээг 2017 онд дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Талууд 2004 ба 2011 оны нөхөн олговрын гэрээний нууцлалын заалтыг цуцлахаар харилцан тохирсон. ОТ-гоос амьжиргаанд нь учруулсан нөлөөллийн төлөө нөхөн олговор авсан малчид өөрсдөө хүсвэл буруудна байх гэж эмээлгүй өөрийн нөхөн олговрын гэрээний талаарх мэдээллээ ил тод болгох боломжийг олгохын тулд ингэж тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2017 оны 3 сард БИЕЛСЭН. Малчид өөрийн үзэмжээр нөхөн олговрын гэрээгээ чөлөөтэй ил болгож болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3 сарын 22

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн

Мал аж ахуйг хөгжүүлэх

34.
Ханбогд сумын Мал Аж Ахуйн Салбарын 2024 он хүртэлх Хөгжлийн Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ ирэх 30 жилд тогтвортой амьжиргааны төлөө хэрхэн хамтран ажиллахаа тодорхойлох зорилгоор Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдтай “Хамтын Ажиллагааны Гэрээ”-г 2015 онд байгуулсан. Хамтын Ажиллагааны Гэрээний хүрээнд уламжлалт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон бусад холбогдох салбарт чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэг олгох зорилгоор “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сан (ХДС) байгуулагджээ. Ханбогд сумын засаг захиргаанаас гаргасан “ХБ сумын мал аж ахуйн салбарыг 2024 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр”-т урт хугацааны төслүүдийг Хөгжлийг Дэмжих Сангийн санхүүжилт дэмжлэгээр хэрэгжүүлнэ хэмээн тусгасан байна. Засгийн газар, Оюу Толгой уг төслүүдийг малчдын гомдлоос хамааралгүйгээр хэрэгжүүлэх үүрэгтэй хэдий ч малчидтай байгуулсан гэрээнд тэдгээрийг Ханбогд сумын малчин өрхүүдийн нийтийн нөхөн төлбөрийн нэг хэсэг болгон оруулжээ. 34 a-m үүрэг амлалтууд нь Ханбогд сумын Мал Аж Ахуйн Хөгжлийн Хөтөлбөрт тусгагдсан бие даасан төслүүд юм.

Хөгжлийг Дэмжих Сангаас санхүүжилт гаргахад нэг асуудал байгаа нь Ханбогд сумын засаг захиргаанд ХДС-гаас өгөх мөнгө зөвхөн Хөдөө Аж Ахуйн хөтөлбөрүүдэд зарцуулагдахгүй. Ханбогд сумын засаг захиргаа ХДС-гаас жилд 70,000 ам.доллар авдаг бөгөөд сум жил бүр төслийн саналууд хүлээж аваад алийг нь эхэлж санхүүжүүлэх талаар шийдвэр гаргадаг гэж мэдээлсэн.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2024

2019 Status:

34a.
Бэлчээрийн даац ба чанарт үнэлгээ хийх, тэжээлийн нөөцийг тодорхойлж, хүчин чадлыг шинэчлэн тогтоох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Өмнөговь аймаг, Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас бэлчээрийн даац ба чанарт үнэлгээ хийн, тэжээлийн нөөцийг тодорхойлж, хүчин чадлыг шинэчлэн тогтооно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ амлалт үүрэг БИЕЛСЭН. ХДС-гийн 320 сая төгрөгийн санхүүжилтээр мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан. 2019 онд уг байгууллага дөрвөн сумын (Ханбогдыг оролцуулан) бэлчээрийн даац болон нөөцийг тогтоох судалгаа хийсэн. Энэ судалгааг үүрэг амлалт 1-д заасан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад ашиглажээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016-2017

2019 Status:

2020 Status:

34b.
Малын тэжээлийн төвлөрсөн агуулах байгуулж, тэжээл нөөцтэй болох, онцгой байдлын эрсдлийн фонд бий болгож, менежментийг сайжруулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сумын засаг захиргаа онцгой байдлын үед малын өвс тэжээлийн дутагдалд орохоос сэргийлж нөөц бэлтгэдэг. Тухайлбал сумын захиргаа Монгол улсын бусад бүс нутгаас нөөцийн өвс худалдан авдаг байна. Онцгой байдлын үед өвсний үнэ өсвөл засгийн газраас өвс худалдан авахад төлсөн бага үнээр малчдад худалдана.

Малчдад тулгарч болох онцгой байдлын тохиолдолд бэлтгэл сайтай байхын тулд сумын засаг захиргаа малын тэжээлийн төв агуулах байгуулан, тэжээл нөөцөлж, онцгой байдлын эрсдлийн фонд бий болгон, тэдгээрийн менежментийг сайжруулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. Ханбогд суманд өвс тэжээлийн агуулах баригдаж дуусан ба 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар комисст хүлээлгэн өгч, ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018-2020

2019 Status:

2020 Status:

34c.
Малын эрүүл мэндийн төв барьж, ашиглалтанд оруулах, ажилтнаар хангах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сумын засаг захиргаа техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаж, зураг төслийг нь боловсруулах үүрэг хүлээсэн. Хөгжлийг Дэмжих Говийн Оюу Сангийн санхүүжилтээр барьсан Малын эрүүл мэндийн төв 2017 оны 4 сард ашиглалтанд оров. Анхнаасаа Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций сумдыг хамран Өмнөговь аймгийн зүүн бүс нутагт мал эмнэлэг, үржил, лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэхээр баригдсан.

Ханбогд сумын засаг захиргаа Аймаг болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран Малын эрүүл мэндийн төвийн лабораторит ажиллах ариун цэвэр, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлээр мэргэжсэн ажилтнуудыг бэлтгэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтийн хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Малын эрүүл мэндийн төв 2017 оны 4 сард баригдаж дууссан. Гэвч үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилт, хүн хүч байхгүй, стратеги төлөвлөгөө ч үгүй учраас Малын эрүүл мэндийн төв нээгдэж, ажиллагаагаа явуулж эхлэх болоогүй л байна. Энэ үүрэг амлалтанд заасан стратеги төлөвлөгөө боловсруулах мөнгийг 2019 оны дунд үед л хуваарилжээ. Сумын засаг захиргаа Хөгжлийг Дэмжих Сангаас гаргасан санхүүжилтээс 30 сая гаруй төгрөгийг малын эрүүл мэндийн төвд хуваарилсан бөгөөд үүнийг малын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааг тодорхойлох, магадлан итгэмжлэл хийлгэх, ажилтнуудыг ажилд авах, сургах зэргийг хамарсан таван жилийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг Монгол улсын хөдөө аж ахуйн их сургуулиар хийлгэхээр байгуулсан гэрээнд зарцуулж байна.

ОТ Хөгжлийг Дэмжих Сангаар дамжуулан Малын эрүүл мэндийн төвийн барилгын санхүүжилтийг гаргасан бөгөөд ажилтнуудын цалинг орон нутгийн засаг захиргаа төлөх ёстой, гэвч сумын захиргаа эдгээр ажилтнуудын цалинг зохицуулах гэж засгийн газрын шат дамжлага болгонд хүндрэлтэй тулгарч байна. Сумын захиргааны хэлснээр Малын эрүүл мэндийн төвийг бүрэн ажиллуулахад 7-9 ажилтан хэрэгтэй аж. 2019 оны 10 сараас 2 ажилтан авч ажиллуулахаар баталсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016-2019

2019 Status:

2020 Status:

34d.
Дэвшилтэт программ хангамж ашиглаж чадах салбарын мэргэжилтнүүдийг сургаж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежмент, технологийн ур чадвар эзэмшүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа Өмнөговь аймаг, Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай хамтран дэвшилтэт программ хангамж ашиглаж чадах салбарын мэргэжилтнүүдийг сургаж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежмент, технологийн ур чадвар эзэмшүүлэхээр тохирсон

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Улс оронд мэргэжлийн боловсон хүчин хангалттай бус байгаан улмаас зохих мэргэжилтнүүдийг ажилд авах ажил хойшилж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2018

2019 Status:

2020 Status:

34e.
Байгалийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, малын эрүүл мэнд, ашиг шимийг дээшлүүлэх, бэлчээрийн менежментийн дадал, мал маллагааны уламжлалт болон орчин үеийн арга барилыг сайжруулахын тулд туршлага солилцох, мэдлэг

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Байгалийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, малын эрүүл мэнд, ашиг шимийг дээшлүүлэх, бэлчээрийн менежментийн дадал, мал маллагааны уламжлалт болон орчин үеийн арга барилыг сайжруулахын тулд туршлага солилцох, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх сургалт, уулзалт, аялалыг малчдад зориулан зохион байгуулах үүргийг Ханбогд сум хүлээсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Энэ үүрэг амлалт нь сум хэрэгжүүлэхээр үүрэг хүлээсэн өргөн хүрээтэй төлөвлөгөөний нэг хэсэг, гэхдээ ОТ мал маллагааны орчин үеийн арга туршлага, мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулахад оролцсон байна.Үүнд: 2019 онд Aнгус үүлдрийн үхрийг нутагшуулах сургалт, зөвлөлгөөнд13 малчин. Үхрийн аж ажуйг хэрхэн эрхлэх тухай туршлага судлахаар Сэлэнгэ аймагт хийсэн аялалд 3 малчин. 2019 онд Өвөр Монголд эрчимжүүлсэн аж ахуйн туршлага судлах аялалд 15 малчин. Малын эрүүл мэндийн стандартын сургалтанд малын эмч нар хамрагдсан ба мөн. Хоршоолол байгуулах, удирдах сургалтууд зохион байгуулсан байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2023-2025

2019 Status:

2020 Status:

34f.
Мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн сан байгуулан, хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамжаар хангах замаар сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн чадавхийг бэхжүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн сан байгуулан, хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамжаар хангах замаар сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн чадавхийг бэхжүүлэхэр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Ханбогд сумын малын эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тавилга, компьютер, лабораторын тоног төхөөрөмж зэргийг олгожээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2020

2019 Status:

2020 Status:

34g.
Хуц, ухна зэрэг эцэг мал ашигладаг үржлийн бүхий л үйл явцыг мэргэжлийн байгууллагын хяналтан дор явуулж, "Цөм Сүрэг" төслийг хэрэгжүүлэн үржилд зориулан өндөр чанартай эцэг мал өсгөх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа хуц, ухна зэрэг эцэг мал ашигладаг үржлийн бүхий л үйл явцыг мэргэжлийн байгууллагын хяналтан дор явуулж, "Цөм Сүрэг" төслийг хэрэгжүүлэн үржилд зориулан өндөр чанартай эцэг мал өсгөхөөр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Малчдын санаачлагыг ОТ дэмжих замаар энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж байна. 2019 онд 12 малчин өрх Гавилууд үүлдрийн хонийг өсгөж үржүүлэхээр хоршоо байгуулан, төслийн эхний жилд 150 шинэ хурга хүлээж авч, сайн ажиллаж байгаа аж. Түүнчлэн 9 малчин өрх өндөр үр ашигтай Ангус үхрийн аж ахуй байгуулах төсөлд оролцож байна. Уг үхэр орон нутгийн байгаль цаг уурт дасах эсэх, өвс тэжээл хангалттай байх эсэх нь тодорхойгүй тул төслийн амжилтанд санаа зовниж байгаагаа малчид илэрхийлж байв. Өнөөдрийн байдлаар тэд 8 тугал авсан амжилттай байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018-2022

2019 Status:

2020 Status:

34h.
"Эрчимжсэн мал аж ахуй" төслийг хэрэгжүүлж, сумын уур амьсгал, цаг агаарын нөхцөлд тохирсон өндөр бүтээмж бүхий үүлдрийн мал үржүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа "Эрчимжсэн мал аж ахуй" төслийг хэрэгжүүлж, сумын уур амьсгал, цаг агаарын нөхцөлд тохирсон өндөр бүтээмж бүхий үүлдрийн мал үржүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Малчдын санаачлагыг ОТ дэмжих замаар энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж байна. 2019 онд 12 малчин өрх Гавилууд үүлдрийн хонийг өсгөж үржүүлэхээр хоршоо байгуулан, төслийн эхний жилд 150 шинэ хурга хүлээж авч, сайн ажиллаж байгаа аж. Түүнчлэн 9 малчин өрх өндөр үр ашигтай Ангус үхрийн аж ахуй байгуулах төсөлд оролцож байна. Уг үхэр орон нутгийн байгаль цаг уурт дасах эсэх, өвс тэжээл хангалттай байх эсэх нь тодорхойгүй тул төслийн амжилтанд санаа зовниж байгаагаа малчид илэрхийлж байв. Өнөөдрийн байдлаар тэд 8 тугал авсан амжилттай байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2020-2022

2019 Status:

2020 Status:

34i.
Ноос самнах дэвшилтэт технологийг ашиглан тором буюу 2 настай бага тэмээний ноосны зах зээлийн үнэлгээ, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, тэмээ, хонины ноос хяргах технологи нэвтрүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа ноос самнах дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, торомны ноос үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд тэмээ, хонины ноос хяргах технологи нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ амлалт үүрэг ХОЦОРЧ байна. Ноос хяргах шинэ технологийг тэмээ, хонины ноос хяргахад хэрхэн ашиглах тухай нэг өдрийн сургалт хийгдсэн. Зарим малчид ноос хяргах тэрхүү шинэ технологийг үргэлжлүүлэн ашиглаж байгаа ч түүнийг хэрэглэхийг хүссэн бусад малчдад багаж нь хүрэлцэхгүй байна. Малчид хэр их сонирхож байгаад судалгаа хийх, сонирхсон нэгэнд нь өргөн хүртээмжтэй болгохын тулд ямар алхам хийх нь тодорхойгүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018-2019

2019 Status:

2020 Status:

34j.
Тэмээний боловсруулсан сүүг ашиглан эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа тэмээний боловсруулсан сүүг ашиглан эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2019-2020

2019 Status:

2020 Status:

34k.
Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн бусад төрлийг дэмжих

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа техник-эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн бусад төрлийг дэмжих санаачлага нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2020-2021

2019 Status:

2020 Status:

34l.
Хамгийн сүүлийн үеийн технологи бүхий малын гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа хамгийн сүүлийн үеийн технологи бүхий малын гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах санаачлагыг нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна


Анх Товлосон Хугацаа: 2021-2022

2019 Status:

2020 Status:

34m.
Бүс нутгийн хэмжээнд тэмээ, хонины ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулж, хэд хэдэн төрлийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа бүс нутгийн хэмжээнд тэмээ, хонины ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулж, хэд хэдэн төрлийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх санаачлага нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна


Анх Товлосон Хугацаа: 2022-2024

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ ирэх 30 жилд тогтвортой амьжиргааны төлөө хэрхэн хамтран ажиллахаа тодорхойлох зорилгоор Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдтай “Хамтын Ажиллагааны Гэрээ”-г 2015 онд байгуулсан. Хамтын Ажиллагааны Гэрээний хүрээнд уламжлалт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон бусад холбогдох салбарт чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэг олгох зорилгоор “Говийн Оюу” Хөгжлийг Дэмжих Сан (ХДС) байгуулагджээ. Ханбогд сумын засаг захиргаанаас гаргасан “ХБ сумын мал аж ахуйн салбарыг 2024 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр”-т урт хугацааны төслүүдийг Хөгжлийг Дэмжих Сангийн санхүүжилт дэмжлэгээр хэрэгжүүлнэ хэмээн тусгасан байна. Засгийн газар, Оюу Толгой уг төслүүдийг малчдын гомдлоос хамааралгүйгээр хэрэгжүүлэх үүрэгтэй хэдий ч малчидтай байгуулсан гэрээнд тэдгээрийг Ханбогд сумын малчин өрхүүдийн нийтийн нөхөн төлбөрийн нэг хэсэг болгон оруулжээ. 34 a-m үүрэг амлалтууд нь Ханбогд сумын Мал Аж Ахуйн Хөгжлийн Хөтөлбөрт тусгагдсан бие даасан төслүүд юм.

Хөгжлийг Дэмжих Сангаас санхүүжилт гаргахад нэг асуудал байгаа нь Ханбогд сумын засаг захиргаанд ХДС-гаас өгөх мөнгө зөвхөн Хөдөө Аж Ахуйн хөтөлбөрүүдэд зарцуулагдахгүй. Ханбогд сумын засаг захиргаа ХДС-гаас жилд 70,000 ам.доллар авдаг бөгөөд сум жил бүр төслийн саналууд хүлээж аваад алийг нь эхэлж санхүүжүүлэх талаар шийдвэр гаргадаг гэж мэдээлсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2024

2019 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Өмнөговь аймаг, Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас бэлчээрийн даац ба чанарт үнэлгээ хийн, тэжээлийн нөөцийг тодорхойлж, хүчин чадлыг шинэчлэн тогтооно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ амлалт үүрэг БИЕЛСЭН. ХДС-гийн 320 сая төгрөгийн санхүүжилтээр мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулсан. 2019 онд уг байгууллага дөрвөн сумын (Ханбогдыг оролцуулан) бэлчээрийн даац болон нөөцийг тогтоох судалгаа хийсэн. Энэ судалгааг үүрэг амлалт 1-д заасан бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад ашиглажээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016-2017

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сумын засаг захиргаа онцгой байдлын үед малын өвс тэжээлийн дутагдалд орохоос сэргийлж нөөц бэлтгэдэг. Тухайлбал сумын захиргаа Монгол улсын бусад бүс нутгаас нөөцийн өвс худалдан авдаг байна. Онцгой байдлын үед өвсний үнэ өсвөл засгийн газраас өвс худалдан авахад төлсөн бага үнээр малчдад худалдана.

Малчдад тулгарч болох онцгой байдлын тохиолдолд бэлтгэл сайтай байхын тулд сумын засаг захиргаа малын тэжээлийн төв агуулах байгуулан, тэжээл нөөцөлж, онцгой байдлын эрсдлийн фонд бий болгон, тэдгээрийн менежментийг сайжруулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. Ханбогд суманд өвс тэжээлийн агуулах баригдаж дуусан ба 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар комисст хүлээлгэн өгч, ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018-2020

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сумын засаг захиргаа техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаж, зураг төслийг нь боловсруулах үүрэг хүлээсэн. Хөгжлийг Дэмжих Говийн Оюу Сангийн санхүүжилтээр барьсан Малын эрүүл мэндийн төв 2017 оны 4 сард ашиглалтанд оров. Анхнаасаа Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогтцэций сумдыг хамран Өмнөговь аймгийн зүүн бүс нутагт мал эмнэлэг, үржил, лабораторийн үйлчилгээ үзүүлэхээр баригдсан.

Ханбогд сумын засаг захиргаа Аймаг болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран Малын эрүүл мэндийн төвийн лабораторит ажиллах ариун цэвэр, эрүүл ахуй, байгаль орчны чиглэлээр мэргэжсэн ажилтнуудыг бэлтгэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтийн хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Малын эрүүл мэндийн төв 2017 оны 4 сард баригдаж дууссан. Гэвч үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилт, хүн хүч байхгүй, стратеги төлөвлөгөө ч үгүй учраас Малын эрүүл мэндийн төв нээгдэж, ажиллагаагаа явуулж эхлэх болоогүй л байна. Энэ үүрэг амлалтанд заасан стратеги төлөвлөгөө боловсруулах мөнгийг 2019 оны дунд үед л хуваарилжээ. Сумын засаг захиргаа Хөгжлийг Дэмжих Сангаас гаргасан санхүүжилтээс 30 сая гаруй төгрөгийг малын эрүүл мэндийн төвд хуваарилсан бөгөөд үүнийг малын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааг тодорхойлох, магадлан итгэмжлэл хийлгэх, ажилтнуудыг ажилд авах, сургах зэргийг хамарсан таван жилийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг Монгол улсын хөдөө аж ахуйн их сургуулиар хийлгэхээр байгуулсан гэрээнд зарцуулж байна.

ОТ Хөгжлийг Дэмжих Сангаар дамжуулан Малын эрүүл мэндийн төвийн барилгын санхүүжилтийг гаргасан бөгөөд ажилтнуудын цалинг орон нутгийн засаг захиргаа төлөх ёстой, гэвч сумын захиргаа эдгээр ажилтнуудын цалинг зохицуулах гэж засгийн газрын шат дамжлага болгонд хүндрэлтэй тулгарч байна. Сумын захиргааны хэлснээр Малын эрүүл мэндийн төвийг бүрэн ажиллуулахад 7-9 ажилтан хэрэгтэй аж. 2019 оны 10 сараас 2 ажилтан авч ажиллуулахаар баталсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016-2019

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа Өмнөговь аймаг, Хүнс хөдөө аж ахуйн газартай хамтран дэвшилтэт программ хангамж ашиглаж чадах салбарын мэргэжилтнүүдийг сургаж, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн менежмент, технологийн ур чадвар эзэмшүүлэхээр тохирсон

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. Улс оронд мэргэжлийн боловсон хүчин хангалттай бус байгаан улмаас зохих мэргэжилтнүүдийг ажилд авах ажил хойшилж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2018

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Байгалийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, малын эрүүл мэнд, ашиг шимийг дээшлүүлэх, бэлчээрийн менежментийн дадал, мал маллагааны уламжлалт болон орчин үеийн арга барилыг сайжруулахын тулд туршлага солилцох, мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх сургалт, уулзалт, аялалыг малчдад зориулан зохион байгуулах үүргийг Ханбогд сум хүлээсэн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Энэ үүрэг амлалт нь сум хэрэгжүүлэхээр үүрэг хүлээсэн өргөн хүрээтэй төлөвлөгөөний нэг хэсэг, гэхдээ ОТ мал маллагааны орчин үеийн арга туршлага, мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулахад оролцсон байна.Үүнд: 2019 онд Aнгус үүлдрийн үхрийг нутагшуулах сургалт, зөвлөлгөөнд13 малчин. Үхрийн аж ажуйг хэрхэн эрхлэх тухай туршлага судлахаар Сэлэнгэ аймагт хийсэн аялалд 3 малчин. 2019 онд Өвөр Монголд эрчимжүүлсэн аж ахуйн туршлага судлах аялалд 15 малчин. Малын эрүүл мэндийн стандартын сургалтанд малын эмч нар хамрагдсан ба мөн. Хоршоолол байгуулах, удирдах сургалтууд зохион байгуулсан байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2023-2025

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн сан байгуулан, хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, програм хангамжаар хангах замаар сумын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн чадавхийг бэхжүүлэхэр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Ханбогд сумын малын эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тавилга, компьютер, лабораторын тоног төхөөрөмж зэргийг олгожээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017-2020

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа хуц, ухна зэрэг эцэг мал ашигладаг үржлийн бүхий л үйл явцыг мэргэжлийн байгууллагын хяналтан дор явуулж, "Цөм Сүрэг" төслийг хэрэгжүүлэн үржилд зориулан өндөр чанартай эцэг мал өсгөхөөр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Малчдын санаачлагыг ОТ дэмжих замаар энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж байна. 2019 онд 12 малчин өрх Гавилууд үүлдрийн хонийг өсгөж үржүүлэхээр хоршоо байгуулан, төслийн эхний жилд 150 шинэ хурга хүлээж авч, сайн ажиллаж байгаа аж. Түүнчлэн 9 малчин өрх өндөр үр ашигтай Ангус үхрийн аж ахуй байгуулах төсөлд оролцож байна. Уг үхэр орон нутгийн байгаль цаг уурт дасах эсэх, өвс тэжээл хангалттай байх эсэх нь тодорхойгүй тул төслийн амжилтанд санаа зовниж байгаагаа малчид илэрхийлж байв. Өнөөдрийн байдлаар тэд 8 тугал авсан амжилттай байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018-2022

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа "Эрчимжсэн мал аж ахуй" төслийг хэрэгжүүлж, сумын уур амьсгал, цаг агаарын нөхцөлд тохирсон өндөр бүтээмж бүхий үүлдрийн мал үржүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Малчдын санаачлагыг ОТ дэмжих замаар энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлж байна. 2019 онд 12 малчин өрх Гавилууд үүлдрийн хонийг өсгөж үржүүлэхээр хоршоо байгуулан, төслийн эхний жилд 150 шинэ хурга хүлээж авч, сайн ажиллаж байгаа аж. Түүнчлэн 9 малчин өрх өндөр үр ашигтай Ангус үхрийн аж ахуй байгуулах төсөлд оролцож байна. Уг үхэр орон нутгийн байгаль цаг уурт дасах эсэх, өвс тэжээл хангалттай байх эсэх нь тодорхойгүй тул төслийн амжилтанд санаа зовниж байгаагаа малчид илэрхийлж байв. Өнөөдрийн байдлаар тэд 8 тугал авсан амжилттай байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2020-2022

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа ноос самнах дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, торомны ноос үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд тэмээ, хонины ноос хяргах технологи нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ амлалт үүрэг ХОЦОРЧ байна. Ноос хяргах шинэ технологийг тэмээ, хонины ноос хяргахад хэрхэн ашиглах тухай нэг өдрийн сургалт хийгдсэн. Зарим малчид ноос хяргах тэрхүү шинэ технологийг үргэлжлүүлэн ашиглаж байгаа ч түүнийг хэрэглэхийг хүссэн бусад малчдад багаж нь хүрэлцэхгүй байна. Малчид хэр их сонирхож байгаад судалгаа хийх, сонирхсон нэгэнд нь өргөн хүртээмжтэй болгохын тулд ямар алхам хийх нь тодорхойгүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018-2019

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа тэмээний боловсруулсан сүүг ашиглан эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2019-2020

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа техник-эдийн засгийн үндэслэлд тулгуурлан малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн бусад төрлийг дэмжих санаачлага нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2020-2021

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа хамгийн сүүлийн үеийн технологи бүхий малын гаралтай бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах санаачлагыг нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна


Анх Товлосон Хугацаа: 2021-2022

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын захиргаа бүс нутгийн хэмжээнд тэмээ, хонины ноос боловсруулах үйлдвэр байгуулж, хэд хэдэн төрлийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх санаачлага нэвтрүүлэхээр тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт хэрэгжиж ЭХЛЭЭГҮЙ байна


Анх Товлосон Хугацаа: 2022-2024

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн

Нийтийн нөхөн олговор

35.
Их сургуульд сурч буй малчны хүүхдэд сургалтын тэтгэлэг олгох *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Орон нутгийн соёл заншил, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд ОТ олон нөлөөлөл учруулж буй тул Ханбогд сумын бүх малчдыг “нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн” гэж үзэхээр Талууд тохирсон. ОТ уурхайн улмаас нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдад нөхөн олговор болгож коллеж, их дээд сургуульд сурч буй (гэрээнд гарын үсэг зурсан үеэр) малчны хүүхдэд ОТ сургалтын тэтгэлэг олгохоор тохирсон. Хүүхдүүдийн дүнгийн голч нь 2.7 –гоос багагүй бөгөөд сурч буй чиглэл нь Сумын хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц байх ёстой.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа. Сургалтын тэтгэлгийг хичээлийн жил тутамд олгодог тул энэ үүрэг үргэлжлэн хэрэгжсээр байгаа болно. 2019 оны байдлаар 38 оюутны сургалтын төлбөрийг ОТ хариуцаж байна. ОТ мөн их дээд сургуулиа төгссөн малчдын хүүхдүүдийг ажлын байраар хангах боломжийг судалж байгаа бөгөөд энэ талаар шийдвэр хараахан гараагүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 6 сарааc

2019 Status:

2020 Status:

36.
ТАХ Төсөл 1: Амьжиргааны ур чадвар олгох сургалт + Залуу малчныг дэмжих хөтөлбөр *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулахын тулд ОТ малчдад шинэ ур чадвар олгох сургалт төслүүд хэрэгжүүлнэ. Эдгээр үүрэг амлалтуудаас хоёрыг нь нэгтгэсэн:

ОТ компани сумын насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран амьдрах ур чадварын хөтөлбөр боловсруулан, ГТЗ-өөр батлуулж, хэрэгжүүлэхээр болов.

ОТ мөн Ханбогдын Залуучуудын Холбоо ТББ-тай хамтран залуу малчдыг манлайллын болон хоршооны менежментийн ур чадвартай болгох, малчдын залуу халааг бэлтгэх зорилгоор 35-аас доош насны малчдыг хамрах Залуу Малчин төслийг ГТЗ-өөр батлуулан хэрэгжүүлнэ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХОЦОРЧ байгаа. Энэ ажил урт хугацаанд хэрэгжих юм. Уг төслийн эхний санхүүжилтийг ОТ ба НҮБ-ийн Хүн Амын Сангаас гаргажээ. 2019 оны 12 дугаар сард залуу малчдын чуулга уулзалт зохион байгуулж, 93 малчин оролцон, мал аж ахуйн салбар, малчдын эрүүл мэнд, уламжлалт нүүдлийн мал маллагааны арга барилын талаар хэлэлцжээ. 2020 онд өөр бусад арга хэмжээнүүд төлөвлөсөн боловч Ковид-19 тархалтийн улмаас хойшлогдоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

37.
ТАХ Төсөл 2: Худаг, хашаа хороо засвар үйлчилгээний баг + хиймэл цөөрөм, ус хуримтлуулах цэгүүд *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төслийг гүйцэтгэхээр тохирсон. Засвар үйлчилгээний ажилтай холбоотой иймэрхүү гурван төслийн талаар дор дурдав:

Худаг засварын бригад байгуулах төслөөр гар болон гүний худагт засвар үйлчилгээ хийх, нутгийн малчид ба мэргэжлийн байгууллагаас бүрдсэн баг байгуулна (үүрэг амлалт 13-ыг үзнэ үү).

Хашаа хорооны засварын бригад төслөөр малын хашаа, саравч барьж, засвар үйлчилгээ хийх багийг нутгийн малчдаас бүрдүүлэн байгуулна.

Хиймэл тойром хөв, ус тогтоох цэг бий болгох төслийн хүрээнд баг тус бүрт ус цуглуулах боломжийн газрыг олж тогтоон, малчдын санал хүсэлтийн дагуу уст цэгүүдийг сэргээн засварлана.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ амлалт үүргийн хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. ОТ уг төсөлд зориулан 200 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2019 онд баталсан хэдий ч худаг засварлах хөтөлбөрийн зохион байгуулалтын хувилбарыг боловсруулах чадвар ГТЗ –д дутмаг учраас хэрэгжилт нь хойшлогджээ. 2018 онд их хур бороо орсны дараа малчдын 6 хоршоотой гэрээ байгуулж, эвдэрсэн 40 худгийг засуулсан. Цаашид худгийн засвар үйлчилгээг Чандмана Эрдэнэ төслөөс хийх байх хэмээн ГТЗ найдаж байна. Гэвч Чандмана Эрдэнэ төсөл 2018, 2019 онуудад ердөө нэг гүний худаг, 10 гар худаг засчээ. 2020 оны хавар худаг засварын ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай талаар ГТЗ хэлэлцсэн хэдий ч Чандмана Эрдэнэ төсөлд найдахаас гадна энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар нэмэлт арга хэмжээ авах нь тодорхойгүй байна. 2020 онд Чандмань Эрдэнэ төслийн хүрээнд дахин 10-15 худаг засварлах ажил хийгдэх ба Ханбогд сумын аж ахуйн нэгжүүдийн дунд худаг, хороо засварын ажил гүйцэтгэх хаалттай тендерийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулна хэмээн ГТЗ хариундаа дурджээ. Энэ үүрэг амлалтын худгийн засвар үйлчилгээ хийх, нөлөөлөлд өртсөн малчдыг ажлын байраар хангах гэсэн хоёр зорилтыг хангахын тулд ГТЗ хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийг бид хөхүүлэн дэмжих болно.

Хиймэл тойром хөв, ус цуглуулах бусад цэг байгуулах төслийн тухайд уг ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө гарсан эсэх нь тодорхойгүй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

38.
ТАХ Төсөл 3: Малчны зах, малын гаралтай түүхий эдийн нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болгох *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төслийг гүйцэтгэхээр тохирсон. Эдгээрийн нэг нь малчны зах, малын гаралтай түүхий эдийн нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болгох зорилготой Малчны Зах Төсөл юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. 2019 оны 4 сард ОТ энэ төслийг оролцуулан нийтийн нөхөн олговрын бусад томхон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ГТЗ-д туслалцаа үзүүлэх гэрээг Хөгжлийн Шийдэл ашгийн бус байгууллагатай байгуулжээ. Төслийг хэн хариуцан удирдаж, хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлын улмаас энэ төсөл бас нядалгааны зам төсөл (үүрэг амлалт 42-г үзнэ үү) зогсонги байдалтай байна. Малчид менежментийн болон өмчлөлийн бүтэц нь зөвхөн уг төслийг хэрэгжүүлэхээр гэрээлсэн байгууллагад бус нийт өргөн олон түмэн малчдад үр өгөөжөө өгөхөөр байх ёстой гэж хүсч байгаагаа илэрхийлж байв. Эдгээр нийтийн төслүүдэд бүх малчид оролцон, үр өгөөжийг нь хүртэх боломжийг хангахын тулд ГТЗ 2020 оны 1 дүгээр сард Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын туслалцаатай Малчны зах, Нядалгааны зам хоёр төслийн хууль ёсны бүтцийг сонгон шийдвэрлэх санал хураалт зохион байгуулав. Санал хураалтанд оролцсон малчдын дийлэнх нь баг тус бүрт нэг нэг хоршоо байгуулах, тэдгээр нь нэгдэн нэг хоршоо болж малчны зах, нядалгааны газрыг ажиллуулах хувилбарыг сонгожээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

39.
ТАХ Төсөл 4: Малчдын эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахын тулд өөрийн хэрэгжүүлж буй Эрүүл Малчин төслөө сум дундын эмнэлэгтэй хамтран өргөжүүлэхээр тохирсон. ОТ төслийн саналыг боловсруулан ГТЗ-өөр батлуулахаар оруулна.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. Энэ төсөл 5 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. 2018 онд 80 сая төгрөгийн санхүүжилт батлагдсан ба эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэгийг малчдад хүртээмжтэй болгох үүднээс багийн төвд очин, үзлэг хийхэд ашиглах явуулын чиргүүлийг 2019 онд 32 сая төгрөгөөр авчээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

40.
ТАХ Төсөл 5: Малын тэжээл тариалах хөтөлбөр *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Энэ үүрэг амлалтын тухай: Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл гүйцэтгэхээр тохирсон. Нэг төслийн хүрээнд Ханбогд сумын нийт малчдад зориулан тус суманд малын тэжээл тариалах санал боловсруулахаар тогтсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Малын тэжээл тариалах тухай анхны төслийн санаа цааш ахиагүй. Говь цөлд малын тэжээл тариалах нь зардал ихтэй гэж үзсэн. ГТЗ өөр төслийн хувилбар санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулсан хэмээн мэдэгдсэн. ГТЗ үүнийг орлох, малчин түмэнд дүйцэхүйц үр өгөөж өгөх өөр төсөл бодож олохын тулд малчидтай зөвлөлдөх хэрэгтэй. ГТЗ мөн тэрхүү өөр хувилбар төлөвлөгөөг Говь цөлийн нөхцөлд амжилттай хэрэгжүүлэх явдлыг хангахын тулд мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдвөл үр дүнтэй байх болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

41.
ТАХ Төсөл 6: Гүний худгуудыг сэргээгдэх (нарны) эрчим хүчтэй холбох *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдын гүний худгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд холбоход туслалцаа үзүүлэхээр болсон. Талууд нарны эрчим хүчний үүсгүүрт холбох худгуудын байршил, тоог тогтоон, төслийн санал боловсруулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2018 оны 9 сард БИЕЛСЭН. 10 худгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд холбоход ОТ 150 сая төгрөгийн санхүүжилт гаргажээ. Аль худаг хамгийн олон тооны мал услах хүчин чадалтайг тодорхойлохын тулд сумын захиргаанаас судалгаа хийж, нарны эрчим хүчний үүсгүүрийг нийт 4 багийн хэмжээнд хуваарилах шийдвэр гаргасан байна. Нарны энергит холбосон худгийн үр өгөөжийг хүртэж буй малчдын сэтгэгдэл өндөр байлаа. Гэвч суурилуулсан нарны эрчим хүчний үүсгүүрээс нэг нь эхний жилдээ эвдэрсэн нь энэ нутагт өвлийн улиралд цаг агаар хэт хүйтэн байдгаас шалтгаалсан бололтой. Эндээс нарны үүсгүүрийн холболтын засвар үйлчилгээний нэмэлт зардлыг хэрхэн зохицуулах, эдгээр тоног төхөөрөмж малчдад урт удаан хугацаагаар ашиглагдах эсэх гэдэг асуулт урган гарч байна. Энэ үүрэг амлалт амжилттай хэрэгжиж буй эсэхийг хянахын тулд ГТЗ тухайн худгийг ашиглаж буй малчин өрхүүдийн санал сэтгэгдлийг үе үе авч байж болох юм.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

42.
ТАХ Төсөл 7: Мал нядалгааны шугам барьж байгуулах *

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад өөр үр өгөөж бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл гүйцэтгэхээр тохирсон. Эдгээр төслүүдийн нэг нь байнгын ажиллагаатай нядалгааны газар байгуулахад чиглэгдэнэ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ БАЙНА. 2019 оны 4 сард ОТ энэ төслийг оролцуулан нийтийн нөхөн олговрын томхон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ГТЗ-д туслалцаа үзүүлэх гэрээг Хөгжлийн Шийдэл ашгийн бус байгууллагатай байгуулсан. Төслүүдийг хэн удирдаж, хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлын улмаас уг төсөл мөн Малчны Зах төсөл (үүрэг амлалт 38-г үзнэ үү) зогссон байгаа. Малчид менежментийн болон өмчлөлийн бүтэц нь зөвхөн уг төслийг хэрэгжүүлэхээр гэрээлсэн байгууллагад бус нийт өргөн олон түмэн малчдад үр өгөөжөө өгөхөөр байх ёстой гэж хүсч байгаагаа илэрхийлж байв. Эдгээр нийтийн төслүүдэд бүх малчид оролцон, үр өгөөжийг нь хүртэх боломжийг хангахын тулд ГТЗ 2020 оны 1-р сард Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын туслалцаатай уг хоёр төслийн хууль ёсны бүтцийг сонгон шийдвэрлэх санал хураалт зохион байгуулав. Санал хураалтанд оролцсон малчдын дийлэнх нь баг тус бүрт нэг нэг хоршоо байгуулах, тэдгээр нь нэгдэн нэг хоршоо болж малчны зах, нядалгааны газрыг ажиллуулах хувилбарыг сонгосон байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018 онд хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

43.
ЖДҮ-ийн бизнест дэмжлэг үзүүлэх (сургалт, жижиг зээл)

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл гүйцэтгэхээр тохирсон. Эдгээр төслүүдийн нэг нь малчдад жижиг дунд бизнесийн сургалт явуулах, ХААН банкаар дамжуулан 30 сая төгрөг хүртэлх жижиг зээл олгох төсөл юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа. Энэ үүрэг амлалтыг ОУСК, Германы Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг, “Говийн Оюу” Сан хамтран хэрэгжүүлсэн өргөн хүрээ бүхий төсөлтэй нэгтгэсэн. Эхний 3 жилд 5.9 тэрбум төгрөгийн (2.3 сая ам.доллар) анхны санхүүжилт батлагдсан. Зээл олгох төвийг Даланзадгадад байгуулсан; Ханбогд сумын 4 хүн дэмжлэг авсан байна, гэхдээ эдгээр хүмүүс малчид эсэх нь тодорхойгүй. ГТЗ энэ төслийн хэрэгжилт, хичнээн малчин сургалтанд хамрагдсан, хэдэн малчин зээл авч байгаад хяналт тавьж, мэдээлж байх хэрэгтэй. Түүнчлэн ГТЗ малчид зээл авахад учрах хүндрэл саадыг багасгах арга замыг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Хаан банкны зээлийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг малчдад түгээхийн тулд ГТЗ илүү ихийг хийх болно гэсэн хариу өгсөн болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

44.
Зам тавих, цэвэр ус, бохирын шугамд холбогдох талаар Ханбогд сумын Хөгжлийн Хороонд хандах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын төвийн шороон замыг хучилттай болгох, дэд бүтэц барьж байгуулах (цэвэр усны хангамж, бохирын шугам хоолой суурилуулах зэргийг оролцуулан) талаар малчдын тавьсан хүсэлтийг ОТ, Ханбогд сумын засаг захиргаа хүлээн авч, холбогдох байгууллагад уламжилжээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. 2017 онд ашиглалтанд оруулсан Ханбогд сумын ундны усны хэрэгцээг хангах усан хангамжийн байгууламжийг барьж байгуулах санхүүжилтийг ОТ гаргасан. Ханбогд сумын засаг захиргаанаас сумын усны шугамыг сайжруулах, төвийн хатуу хучилттай замыг барьж байгуулах ажлыг төсөвлөн хэрэгжүүлж буй бөгөөд эдгээр ажил хараахан дуусаагүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4 улирал

2019 Status:

2020 Status:

45.
Юнителийн харилцаа холбооны антеннийг Гавилууд багт суурилуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын засаг захиргаа үүрэн холбооны сүлжээг сайжруулахын тул Гавилууд багт Юнителийн антенн суурилуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Юнителийн антенны техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргасан, Талууд антенн суурилуулахад 187,244,000 төгрөгийн зардал гарна гэж тооцсон ч санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлоогүй. Өнөөг хүртэл ОТ энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэх санхүүжилт санал болгоогүй л байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4 улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Орон нутгийн соёл заншил, нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчинд ОТ олон нөлөөлөл учруулж буй тул Ханбогд сумын бүх малчдыг “нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн” гэж үзэхээр Талууд тохирсон. ОТ уурхайн улмаас нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдад нөхөн олговор болгож коллеж, их дээд сургуульд сурч буй (гэрээнд гарын үсэг зурсан үеэр) малчны хүүхдэд ОТ сургалтын тэтгэлэг олгохоор тохирсон. Хүүхдүүдийн дүнгийн голч нь 2.7 –гоос багагүй бөгөөд сурч буй чиглэл нь Сумын хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц байх ёстой.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа. Сургалтын тэтгэлгийг хичээлийн жил тутамд олгодог тул энэ үүрэг үргэлжлэн хэрэгжсээр байгаа болно. 2019 оны байдлаар 38 оюутны сургалтын төлбөрийг ОТ хариуцаж байна. ОТ мөн их дээд сургуулиа төгссөн малчдын хүүхдүүдийг ажлын байраар хангах боломжийг судалж байгаа бөгөөд энэ талаар шийдвэр хараахан гараагүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 6 сарааc

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулахын тулд ОТ малчдад шинэ ур чадвар олгох сургалт төслүүд хэрэгжүүлнэ. Эдгээр үүрэг амлалтуудаас хоёрыг нь нэгтгэсэн:

ОТ компани сумын насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран амьдрах ур чадварын хөтөлбөр боловсруулан, ГТЗ-өөр батлуулж, хэрэгжүүлэхээр болов.

ОТ мөн Ханбогдын Залуучуудын Холбоо ТББ-тай хамтран залуу малчдыг манлайллын болон хоршооны менежментийн ур чадвартай болгох, малчдын залуу халааг бэлтгэх зорилгоор 35-аас доош насны малчдыг хамрах Залуу Малчин төслийг ГТЗ-өөр батлуулан хэрэгжүүлнэ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХОЦОРЧ байгаа. Энэ ажил урт хугацаанд хэрэгжих юм. Уг төслийн эхний санхүүжилтийг ОТ ба НҮБ-ийн Хүн Амын Сангаас гаргажээ. 2019 оны 12 дугаар сард залуу малчдын чуулга уулзалт зохион байгуулж, 93 малчин оролцон, мал аж ахуйн салбар, малчдын эрүүл мэнд, уламжлалт нүүдлийн мал маллагааны арга барилын талаар хэлэлцжээ. 2020 онд өөр бусад арга хэмжээнүүд төлөвлөсөн боловч Ковид-19 тархалтийн улмаас хойшлогдоод байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төслийг гүйцэтгэхээр тохирсон. Засвар үйлчилгээний ажилтай холбоотой иймэрхүү гурван төслийн талаар дор дурдав:

Худаг засварын бригад байгуулах төслөөр гар болон гүний худагт засвар үйлчилгээ хийх, нутгийн малчид ба мэргэжлийн байгууллагаас бүрдсэн баг байгуулна (үүрэг амлалт 13-ыг үзнэ үү).

Хашаа хорооны засварын бригад төслөөр малын хашаа, саравч барьж, засвар үйлчилгээ хийх багийг нутгийн малчдаас бүрдүүлэн байгуулна.

Хиймэл тойром хөв, ус тогтоох цэг бий болгох төслийн хүрээнд баг тус бүрт ус цуглуулах боломжийн газрыг олж тогтоон, малчдын санал хүсэлтийн дагуу уст цэгүүдийг сэргээн засварлана.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ амлалт үүргийн хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. ОТ уг төсөлд зориулан 200 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2019 онд баталсан хэдий ч худаг засварлах хөтөлбөрийн зохион байгуулалтын хувилбарыг боловсруулах чадвар ГТЗ –д дутмаг учраас хэрэгжилт нь хойшлогджээ. 2018 онд их хур бороо орсны дараа малчдын 6 хоршоотой гэрээ байгуулж, эвдэрсэн 40 худгийг засуулсан. Цаашид худгийн засвар үйлчилгээг Чандмана Эрдэнэ төслөөс хийх байх хэмээн ГТЗ найдаж байна. Гэвч Чандмана Эрдэнэ төсөл 2018, 2019 онуудад ердөө нэг гүний худаг, 10 гар худаг засчээ. 2020 оны хавар худаг засварын ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай талаар ГТЗ хэлэлцсэн хэдий ч Чандмана Эрдэнэ төсөлд найдахаас гадна энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар нэмэлт арга хэмжээ авах нь тодорхойгүй байна. 2020 онд Чандмань Эрдэнэ төслийн хүрээнд дахин 10-15 худаг засварлах ажил хийгдэх ба Ханбогд сумын аж ахуйн нэгжүүдийн дунд худаг, хороо засварын ажил гүйцэтгэх хаалттай тендерийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулна хэмээн ГТЗ хариундаа дурджээ. Энэ үүрэг амлалтын худгийн засвар үйлчилгээ хийх, нөлөөлөлд өртсөн малчдыг ажлын байраар хангах гэсэн хоёр зорилтыг хангахын тулд ГТЗ хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэхийг бид хөхүүлэн дэмжих болно.

Хиймэл тойром хөв, ус цуглуулах бусад цэг байгуулах төслийн тухайд уг ажлыг гүйцэтгэх төлөвлөгөө гарсан эсэх нь тодорхойгүй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төслийг гүйцэтгэхээр тохирсон. Эдгээрийн нэг нь малчны зах, малын гаралтай түүхий эдийн нийлүүлэлтийн сүлжээ бий болгох зорилготой Малчны Зах Төсөл юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. 2019 оны 4 сард ОТ энэ төслийг оролцуулан нийтийн нөхөн олговрын бусад томхон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ГТЗ-д туслалцаа үзүүлэх гэрээг Хөгжлийн Шийдэл ашгийн бус байгууллагатай байгуулжээ. Төслийг хэн хариуцан удирдаж, хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлын улмаас энэ төсөл бас нядалгааны зам төсөл (үүрэг амлалт 42-г үзнэ үү) зогсонги байдалтай байна. Малчид менежментийн болон өмчлөлийн бүтэц нь зөвхөн уг төслийг хэрэгжүүлэхээр гэрээлсэн байгууллагад бус нийт өргөн олон түмэн малчдад үр өгөөжөө өгөхөөр байх ёстой гэж хүсч байгаагаа илэрхийлж байв. Эдгээр нийтийн төслүүдэд бүх малчид оролцон, үр өгөөжийг нь хүртэх боломжийг хангахын тулд ГТЗ 2020 оны 1 дүгээр сард Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын туслалцаатай Малчны зах, Нядалгааны зам хоёр төслийн хууль ёсны бүтцийг сонгон шийдвэрлэх санал хураалт зохион байгуулав. Санал хураалтанд оролцсон малчдын дийлэнх нь баг тус бүрт нэг нэг хоршоо байгуулах, тэдгээр нь нэгдэн нэг хоршоо болж малчны зах, нядалгааны газрыг ажиллуулах хувилбарыг сонгожээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахын тулд өөрийн хэрэгжүүлж буй Эрүүл Малчин төслөө сум дундын эмнэлэгтэй хамтран өргөжүүлэхээр тохирсон. ОТ төслийн саналыг боловсруулан ГТЗ-өөр батлуулахаар оруулна.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. Энэ төсөл 5 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. 2018 онд 80 сая төгрөгийн санхүүжилт батлагдсан ба эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэгийг малчдад хүртээмжтэй болгох үүднээс багийн төвд очин, үзлэг хийхэд ашиглах явуулын чиргүүлийг 2019 онд 32 сая төгрөгөөр авчээ.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Энэ үүрэг амлалтын тухай: Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл гүйцэтгэхээр тохирсон. Нэг төслийн хүрээнд Ханбогд сумын нийт малчдад зориулан тус суманд малын тэжээл тариалах санал боловсруулахаар тогтсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Малын тэжээл тариалах тухай анхны төслийн санаа цааш ахиагүй. Говь цөлд малын тэжээл тариалах нь зардал ихтэй гэж үзсэн. ГТЗ өөр төслийн хувилбар санал боловсруулах ажлын хэсэг байгуулсан хэмээн мэдэгдсэн. ГТЗ үүнийг орлох, малчин түмэнд дүйцэхүйц үр өгөөж өгөх өөр төсөл бодож олохын тулд малчидтай зөвлөлдөх хэрэгтэй. ГТЗ мөн тэрхүү өөр хувилбар төлөвлөгөөг Говь цөлийн нөхцөлд амжилттай хэрэгжүүлэх явдлыг хангахын тулд мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдвөл үр дүнтэй байх болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдын гүний худгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд холбоход туслалцаа үзүүлэхээр болсон. Талууд нарны эрчим хүчний үүсгүүрт холбох худгуудын байршил, тоог тогтоон, төслийн санал боловсруулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2018 оны 9 сард БИЕЛСЭН. 10 худгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд холбоход ОТ 150 сая төгрөгийн санхүүжилт гаргажээ. Аль худаг хамгийн олон тооны мал услах хүчин чадалтайг тодорхойлохын тулд сумын захиргаанаас судалгаа хийж, нарны эрчим хүчний үүсгүүрийг нийт 4 багийн хэмжээнд хуваарилах шийдвэр гаргасан байна. Нарны энергит холбосон худгийн үр өгөөжийг хүртэж буй малчдын сэтгэгдэл өндөр байлаа. Гэвч суурилуулсан нарны эрчим хүчний үүсгүүрээс нэг нь эхний жилдээ эвдэрсэн нь энэ нутагт өвлийн улиралд цаг агаар хэт хүйтэн байдгаас шалтгаалсан бололтой. Эндээс нарны үүсгүүрийн холболтын засвар үйлчилгээний нэмэлт зардлыг хэрхэн зохицуулах, эдгээр тоног төхөөрөмж малчдад урт удаан хугацаагаар ашиглагдах эсэх гэдэг асуулт урган гарч байна. Энэ үүрэг амлалт амжилттай хэрэгжиж буй эсэхийг хянахын тулд ГТЗ тухайн худгийг ашиглаж буй малчин өрхүүдийн санал сэтгэгдлийг үе үе авч байж болох юм.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад өөр үр өгөөж бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл гүйцэтгэхээр тохирсон. Эдгээр төслүүдийн нэг нь байнгын ажиллагаатай нядалгааны газар байгуулахад чиглэгдэнэ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ БАЙНА. 2019 оны 4 сард ОТ энэ төслийг оролцуулан нийтийн нөхөн олговрын томхон төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд ГТЗ-д туслалцаа үзүүлэх гэрээг Хөгжлийн Шийдэл ашгийн бус байгууллагатай байгуулсан. Төслүүдийг хэн удирдаж, хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудлын улмаас уг төсөл мөн Малчны Зах төсөл (үүрэг амлалт 38-г үзнэ үү) зогссон байгаа. Малчид менежментийн болон өмчлөлийн бүтэц нь зөвхөн уг төслийг хэрэгжүүлэхээр гэрээлсэн байгууллагад бус нийт өргөн олон түмэн малчдад үр өгөөжөө өгөхөөр байх ёстой гэж хүсч байгаагаа илэрхийлж байв. Эдгээр нийтийн төслүүдэд бүх малчид оролцон, үр өгөөжийг нь хүртэх боломжийг хангахын тулд ГТЗ 2020 оны 1-р сард Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын туслалцаатай уг хоёр төслийн хууль ёсны бүтцийг сонгон шийдвэрлэх санал хураалт зохион байгуулав. Санал хураалтанд оролцсон малчдын дийлэнх нь баг тус бүрт нэг нэг хоршоо байгуулах, тэдгээр нь нэгдэн нэг хоршоо болж малчны зах, нядалгааны газрыг ажиллуулах хувилбарыг сонгосон байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018 онд хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Уурхайн нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн малчдыг нийтийн нөхөн олговорт хамруулах үүргийнхээ хүрээнд ОТ малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох буюу тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх хэд хэдэн төсөл гүйцэтгэхээр тохирсон. Эдгээр төслүүдийн нэг нь малчдад жижиг дунд бизнесийн сургалт явуулах, ХААН банкаар дамжуулан 30 сая төгрөг хүртэлх жижиг зээл олгох төсөл юм.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа. Энэ үүрэг амлалтыг ОУСК, Германы Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг, “Говийн Оюу” Сан хамтран хэрэгжүүлсэн өргөн хүрээ бүхий төсөлтэй нэгтгэсэн. Эхний 3 жилд 5.9 тэрбум төгрөгийн (2.3 сая ам.доллар) анхны санхүүжилт батлагдсан. Зээл олгох төвийг Даланзадгадад байгуулсан; Ханбогд сумын 4 хүн дэмжлэг авсан байна, гэхдээ эдгээр хүмүүс малчид эсэх нь тодорхойгүй. ГТЗ энэ төслийн хэрэгжилт, хичнээн малчин сургалтанд хамрагдсан, хэдэн малчин зээл авч байгаад хяналт тавьж, мэдээлж байх хэрэгтэй. Түүнчлэн ГТЗ малчид зээл авахад учрах хүндрэл саадыг багасгах арга замыг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Хаан банкны зээлийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг малчдад түгээхийн тулд ГТЗ илүү ихийг хийх болно гэсэн хариу өгсөн болно.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын төвийн шороон замыг хучилттай болгох, дэд бүтэц барьж байгуулах (цэвэр усны хангамж, бохирын шугам хоолой суурилуулах зэргийг оролцуулан) талаар малчдын тавьсан хүсэлтийг ОТ, Ханбогд сумын засаг захиргаа хүлээн авч, холбогдох байгууллагад уламжилжээ.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. 2017 онд ашиглалтанд оруулсан Ханбогд сумын ундны усны хэрэгцээг хангах усан хангамжийн байгууламжийг барьж байгуулах санхүүжилтийг ОТ гаргасан. Ханбогд сумын засаг захиргаанаас сумын усны шугамыг сайжруулах, төвийн хатуу хучилттай замыг барьж байгуулах ажлыг төсөвлөн хэрэгжүүлж буй бөгөөд эдгээр ажил хараахан дуусаагүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4 улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Ханбогд сумын засаг захиргаа үүрэн холбооны сүлжээг сайжруулахын тул Гавилууд багт Юнителийн антенн суурилуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ЭХЛЭЭГҮЙ байна. Юнителийн антенны техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргасан, Талууд антенн суурилуулахад 187,244,000 төгрөгийн зардал гарна гэж тооцсон ч санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлоогүй. Өнөөг хүртэл ОТ энэ үүрэг амлалтыг хэрэгжүүлэх санхүүжилт санал болгоогүй л байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4 улирал

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн

Ундай голын гольдролын өөрчлөлт

46.
Ундайн голын гольдролыг өөрчилсөнтэй холбогдуулан албан ёсоор уучлал гуйсан захидлыг малчдад гардуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2013 онд ОТ энэ бүс нутгийн гадаргад ил урсдаг ганц гол болох Ундай голын гольдролыг өөрчлөх их ажил хийсэн. Орон нутгийн усны бусад эх үүсвэрийг тэтгэдэг, Чингис хааны цэргүүдийг ундаалан амийг нь аварч байсан түүхэн болон соёл заншлын чухал ач холбогдолтой энэ голын гольдролыг өөрчлөх ажлыг зогсоохыг малчид шаардан тусад нь гомдол гаргасан билээ. Голын гольдролыг өөрчлөхийг зогсоох малчдын хүсэлт талаар болсон хэдий ч ОТ Ундай голын гольдролыг өөрчилснийхөө төлөө нутгийн малчдаас албан ёсоор уучлалт гуйсан захидлыг ил тод нийтлүүлэхээр болсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

2015 оны 3 сард энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. ОТ уучлалт гуйсан захидлыг нийтэлж, эцсийн гэрээнд хавсаргасан. Гэрээг эцэслэн байгуулахаас өмнө үүнийг тохирсон байсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2015 оны 3 сарын 20

2019 Status:

2020 Status:

47.
ОТ-н хаягдал чулуулгын овоолгын зураг төслийг өөрчлөн боловсруулж Бор Овоог хөндөхгүй хэвээр үлдээх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ Ундай голын гольдролыг өөрчилсний үр дагаварт малчдын усны чухал эх үүсвэр, ариун дагшин газар болох Бор Овоон задгайг зайлшгүй нүүлгэх болсон. ОТ задгайг дахин байгуулж, өөрийн хаягдал чулуун овоолгыг уурхайн түрээсийн талбай дотор буй ариун дагшин Бор Овоонд хүргэхгүйн тулд зураг төслийг нь өөрчлөхөөр болсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2016 оны 9 сард БИЕЛСЭН. Үүнийг Гэрээг эцэслэн байгуулахаас өмнө тохирсон.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016 оны 9 сарын 22

2019 Status:

2020 Status:

48.
Бор Овоогийн шинэ задгайг ургамалжуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ Ундай голын гольдролыг өөрчилсний үр дагаварт малчдын усны чухал эх үүсвэр, ариун дагшин газар болох Бор Овоон задгайг зайлшгүй нүүлгэх болсон. ОТ нутгийн малчидтай зөвлөлдөн хиймэл “орлуулах задгай”-н шинэ байршлийг тогтоож, энэ газрыг хамтран ургамалжуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2019 оны 4 сард БИЕЛСЭН, хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэх шаардлагатай. 2016 оны 3 сард “орлуулах задгай”-н байршлийг ОТ, малчид хамтдаа сонгож, ургамалжуулах төлөвлөгөөг боловсруулсан. Ургамлыг нь хамгаалах үүднээс тойруулан хашаа барьж, тухайн газарт суулгасан үрийн ургалтыг хянаж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016 оны 5 сар – 2018 оны 8 сар

2019 Status:

2020 Status:

49.
Шинэ Задгайд Хуучин Бор Овоогийн Задгайн тухай мэдээлэл бүхий самбар байршуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Бор Овоон задгайгаа алдсан малчдыг ойлгох санаачлагынхаа хүрээнд ОТ хуучин Бор Овоон Задгайн тухай мэдээлэл бүхий самбарыг шинэ байршилд суурилуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2018 оны 11 сард БИЕЛСЭН. Өмнөх Бор Овоон задгайд дурсгалын хөшөө босгосон.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

50.
Бор Овоогийн Задгайн фото зургийг Сумын Музейд байрлуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ хуучин Бор Овоон задгайн зургийг сумын музейд тавиулахаар малчдын төлөөлөгчдөд гардуулсан.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2015 оны 3 сард БИЕЛСЭН. Үүнийг гэрээг эцэслэн шийдэхээс өмнө тохирсон.


Анх Товлосон Хугацаа: 2015 оны 3 сарын 20

2019 Status:

2020 Status:

51.
“Говийн төгөл” төслийг хэрэгжүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Байгаль орчны ногоон бүсийг тэлэх зорилготой, 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих “Говийн Төгөл” төсөлд ОТ 88 сая төгрөгийн санхүүжилт гаргахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

2019 оны 11 сард БИЕЛСЭН. Төслийн хүрээнд 10,000 гаруй мод тарьсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2019 оны 10 сард дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

52.
Уурхайн лицензит талбай доторх гурван хэсэг газарт Ундай голын урсгалыг чөлөөлж өгөх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Гольдролыг нь өөрчилсөн Ундай голын урсгалыг чөлөөлөхийн тулд ОТ бүх боломжит арга хэмжээг авч, уурхайн лицензит талбай дотор гурван газарт хаагдсан урсгалыг чөлөөлж өгөхөөр болсон: (1) ажилчдын кэмпийн баруун талын карьер орчим, (2) уурын зуух руу явсан зам, (3) Ундай голын шинэ сувгийн ойр орчим.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. ОТ 2017 онд урсгал чөлөөлөх арга хэмжээ авч дууссан, гэвч борооны улиралд эдгээр арга хэмжээ үр дүнгүй болох нь харагдсан. ГТЗ-өөс дараах нэмэлт арга хэмжээ авчээ: (1) Оюут кэмпийн баруун талд Ундай голын сайрт байсан элсний хуучин карьерыг нөхөн сэргээсэн, (2) Ундай голын дээгүүр гарч буй замын хэсгүүдэд ус зайлуулах хоолой нэмж суурилуулсан, (3) ус зайлуулах хоолойн урсгалыг чөлөөтэй байлгахын тулд Ундай голын хойд биед далан барьсан. Эдгээр арга хэмжээ үр дүнтэй эсэхийг шалгах хэмжээний бороо хур ороогүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Борооны улирлын үеэр

2019 Status:

2020 Status:

53.
Халив-Дугатын өөрчлөлтийн сувгийн бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулан, элэгдлийг багасгах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдаас Ундайн голын өөрчлөлтэй холбоотой гаргасан гомдлыг барагдуулах арга хэмжээний хүрээнд сувгийн элэгдлийг багасган, Халив-Дугатын үерийн усыг сайн урсгахын тулд Халив-Дугатын голын өөрчлөлтийн сувгийн бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулахаар ОТ тохирсон. Тэд өөрчлөлтийн сувгийн бат бэх байдалд үнэлгээ хийлгэн, хэт элэгдэлтэй байгаа хэсгийг тодорхойлохын тулд баримт хамтран олж тогтоох судалгааг хийлгэхээр тохирсон. ГТЗ судалгааны үр дүнд үндэслэн ямар арга хэмжээ авахаа тохирно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХОЦОРЧ байна.Талууд хамтран үнэлгээ хийж, өөрчлөлтийн сувгийг сайжруулахтай холбоотой гаргах ёстой байсан төлөвлөгөөгөө боловсруулах шаардлагатай. Өөрчлөлтийн сувгийг сайжруулах инженерийн дизайн, төлөвлөгөөний саналыг мэргэжлийн байгууллага боловсруулж байгаа гэж ОТ мэдэгдсэн болно.


Анх Товлосон Хугацаа: Борооны улирлын үеэр

2019 Status:

2020 Status:

54.
Тогтоол ус хуралдах, Халив-Дугатын гол ууршихаас сэргийлэхийн тулд ус нэвтрүүлэн зайлуулах механизмтай болгох

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдаас Ундайн голын өөрчлөлтэй холбоотой гаргасан гомдлыг барагдуулах ажлын хүрээнд усны хагалбарт тогтоол ус, ууршилтийг багасгахын тулд ус зайлуулах механизм хангалттай хийхээр ОТ тохирсон. ГТЗ ямар арга хэмжээ авах талаар шийдвэр гаргана.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Халив Дугатын гол үерлэх үед үерийн усыг хэвийн урсгахын тулд 2018 оны 12 сард уурхайн лицензит талбайн зүүн хаалганаас хаягдал хадгалах байгууламж хүртэлх зам дагуу 4 хэсэг газарт ус зайлуулах хоолой суулгасан. 2019 онд ГТЗ-ийн гишүүд баримт хамтран олж тогтоох аялал хийн, Халивын орчим ус тогтоогүй байгааг баталгаажуулжээ. Гэвч эдгээр арга хэмжээ үр дүнтэй эсэхийг шалгах хэмжээний бороо хур ороогүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Борооны улирлын үеэр

2019 Status:

2020 Status:

55.
OT-н Техникийн Хяналтын Хөндлөнгийн Зөвлөл (ТХХЗ) Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн шүүрэлт болон зураг төсөлд оруулах өөрчлөлтийн талаар зөвлөмж гаргах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Техникийн Хяналтын Хөндлөнгийн Зөвлөлөөр (ТХХЗ) OT өөрийн хаягдал хадгалах байгууламжийг (ХХБ) хянуулж, үнэлгээ хийлгэн, голын урсгал дагуу учирч болзошгүй нөлөөллөөс сэргийлэх буюу бууруулахын тулд ямар өөрчлөлт хийх шаардлагатай талаар зөвлөмж бүхий тайланг ГТЗ -д өгөхөөр тохирсон. Санал болгосон өөрчлөлтүүдийг ОТ хийж гүйцэтгэхээр хүлээн зөвшөөрсөн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. 2018 оны 11 сард ТХХЗ-өөс гаргасан ХХБ-ийн үйл ажиллагааны хяналтын тайланг ОТ 2019 оны 7 сард хагас дутуу өгсөн. Ажиглалтын үр дүн, сайжруулах зөвлөмжүүдийг агуулсан тайлангийн хавсралт “Б” байхгүй байсан. ГТЗ хаягдал хадгалах байгууламжтай холбоотой асуудлыг хэлэлцэхээр ОТ-н холбогдох ажилтнуудтай 2019 оны 8 сард тусгайлан уулзалт зохион байгуулж, хэд хэдэн бичиг баримт авсан. Эдгээр мэдээлэл болон Онцгой Байдлын үед авах Арга Хэмжээний шинэчилсэн Төлөвлөгөөг малчдад тайлбарлан таниулах, тэдэнд тодруулахыг хүссэн зүйлээ асуух боломж олгохын тулд мэдээлэл өгөх уулзалт товлох талаар ГТЗ хэлэлцсэн. Тов хараахан гараагүй байна. ТХХЗ ХХБ-ын зураг төсөлд ямар өөрчлөлтүүд оруулахыг зөвлөсөн болон ОТ тэдгээрийг хэрэгжүүлэх эсэх нь тодорхойгүй. Үүнтэй холбоотой мэдээллийг малчдад хүргэх ёстой бөгөөд ингэхдээ малчидтай хийх дараагийн уулзалтын товлосон өдрөөс өмнө урьдчилан малчдад тараан, тэдэнд асуудлыг ойлгох, асуух зүйлээ бэлтгэх боломж олгох хэрэгтэй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

56.
Уст баг модны карьерын орчим хиймэл цөөрөм, хөв байгуулж ургамалжуулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Усны нэмэлт эх үүсвэрээр ашиглах зорилгоор талууд хамтран Уст баг модны карьерын орчим хиймэл цөөрөм, хөв байгуулж ургамалжуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. Уст баг модны карьерын нөхөн сэргээлтийг Бор Овоон задгайн ажилтай зэрэг эхлүүлсэн. Хиймэл задгай бий болгосон, одоо тэндээс мал ус уух боломжтой. Тэнд суулгасан үрийн ихэнх нь 2018 оны үерт урсчихсан тул дахин шинээр үр суулгасан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018 оны 8 сар

2019 Status:

2020 Status:

57.
Бэлчээрийн мониторингийн нэмэлт цэгүүдийг ОТ-н хамтын оролцоот мониторингийн хөтөлбөрт оруулах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдын санал болгосон мониторингийн нэмэлт цэгүүдийг хамтын оролцоот мониторингийн хөтөлбөрт оруулахыг ОТ зөвшөөрсөн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2016 оны 8 сард БИЕЛСЭН. Гэрээг эцэслэн байгуулахаас өмнө хийхээр тохирсон байсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016 оны 8 сар

2019 Status:

2020 Status:

58.
Ундай голын ай савд нутагладаг малчин өрхүүдийн жагсаалт гаргах. Эдгээр малчид нь Гэрээ 2-ын үр өгөөжийг хүртэх “зорилтот бүлгийг” бүрдүүлнэ.

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сөрөг нөлөөлөлд өртсөн, зохих үр өгөөжийг хүртэх ёстой нөхөн олговрын “зорилтот бүлгийг” тодорхойлохын тулд талууд 2007-2012 оны хооронд Ундай Голын ай савд нутаглаж байсан малчдын жагсаалт гаргахаар тохирсон. Үүрэг амлалт 18 (мониторингийн цалинтай ажил), 35-42 (нийтийн нөхөн олговрын төслүүд), 59 (ахмад малчдын мэдлэг туршлагыг уламжлуулах төсөл), 60 (мэргэжлийн сургалт)-ын үр өгөөжийг энэ бүлгийнхэн хүртэх болно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. Малчдын жагсаалт гаргасан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 6 сар

2019 Status:

2020 Status:

59.
Ахмад малчдын уламжлалт мал маллагааны мэдлэг, туршлагыг залуу малчдад өвлүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ “Мал маллагааны зан заншлыг өвлүүлэх, мал маллах уламжлалт арга ухааныг залуу малчдад зааж сурган өвлүүлэх, зөвлөгөө өгөх” төслийг сумын Ахмадын Хороотой хамтран хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ төсөлд оролцох Ундай голын дагуу нутагтай ахмад малчдад ОТ урамшуулал олгоно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. 2019 оны 6 сарын байдлаар 36 ахмад малчин энэ төсөлд хамрагдан, хүн тус бүр 10 хүн сургаж, сарын 100,000 төгрөгний урамшуулал авч байв. Төслийг хүмүүс нааштай хүлээж авсан тул 2019 оны 10 сард ГТЗ Ахмадын Холбоотой хамтран төслийг өргөжүүлэн үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. ГТЗ өргөжүүлсэн төслийн санал боловсруулагдахыг хүлээж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

60.
ОТ-н ажлын байран дах сургалтын боломжийг судлах

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Хүмүүст мэргэжлийн ур чадвар олгохын тулд ОТ дээр ажлын байран дах сургалтанд хамруулах бололцоог судлан, хэлэлцэхээр талууд тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, үргэлжлэн хэрэгжүүлнэ. OT мэргэжлийн сургалтын нэмэлт хөтөлбөрүүдийг тус суманд зохион байгуулсан. Сургалтанд хамрагдсан 475 хүнээс зөвхөн 6 нь нөлөөлөлд өртсөн малчин байв. Нэлээд хэдэн малчин эдгээр сургалтанд оролцох сониорхолтой байгаа тул ОТ сонирхож буй малчдыг боломжтой үед үргэлжлүүлэн хамруулж байх хэрэгтэй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 7 сард хэлэлцэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

2013 онд ОТ энэ бүс нутгийн гадаргад ил урсдаг ганц гол болох Ундай голын гольдролыг өөрчлөх их ажил хийсэн. Орон нутгийн усны бусад эх үүсвэрийг тэтгэдэг, Чингис хааны цэргүүдийг ундаалан амийг нь аварч байсан түүхэн болон соёл заншлын чухал ач холбогдолтой энэ голын гольдролыг өөрчлөх ажлыг зогсоохыг малчид шаардан тусад нь гомдол гаргасан билээ. Голын гольдролыг өөрчлөхийг зогсоох малчдын хүсэлт талаар болсон хэдий ч ОТ Ундай голын гольдролыг өөрчилснийхөө төлөө нутгийн малчдаас албан ёсоор уучлалт гуйсан захидлыг ил тод нийтлүүлэхээр болсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

2015 оны 3 сард энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. ОТ уучлалт гуйсан захидлыг нийтэлж, эцсийн гэрээнд хавсаргасан. Гэрээг эцэслэн байгуулахаас өмнө үүнийг тохирсон байсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2015 оны 3 сарын 20

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ Ундай голын гольдролыг өөрчилсний үр дагаварт малчдын усны чухал эх үүсвэр, ариун дагшин газар болох Бор Овоон задгайг зайлшгүй нүүлгэх болсон. ОТ задгайг дахин байгуулж, өөрийн хаягдал чулуун овоолгыг уурхайн түрээсийн талбай дотор буй ариун дагшин Бор Овоонд хүргэхгүйн тулд зураг төслийг нь өөрчлөхөөр болсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2016 оны 9 сард БИЕЛСЭН. Үүнийг Гэрээг эцэслэн байгуулахаас өмнө тохирсон.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016 оны 9 сарын 22

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ Ундай голын гольдролыг өөрчилсний үр дагаварт малчдын усны чухал эх үүсвэр, ариун дагшин газар болох Бор Овоон задгайг зайлшгүй нүүлгэх болсон. ОТ нутгийн малчидтай зөвлөлдөн хиймэл “орлуулах задгай”-н шинэ байршлийг тогтоож, энэ газрыг хамтран ургамалжуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2019 оны 4 сард БИЕЛСЭН, хэрэгжилтийг үргэлжлүүлэх шаардлагатай. 2016 оны 3 сард “орлуулах задгай”-н байршлийг ОТ, малчид хамтдаа сонгож, ургамалжуулах төлөвлөгөөг боловсруулсан. Ургамлыг нь хамгаалах үүднээс тойруулан хашаа барьж, тухайн газарт суулгасан үрийн ургалтыг хянаж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016 оны 5 сар – 2018 оны 8 сар

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Бор Овоон задгайгаа алдсан малчдыг ойлгох санаачлагынхаа хүрээнд ОТ хуучин Бор Овоон Задгайн тухай мэдээлэл бүхий самбарыг шинэ байршилд суурилуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2018 оны 11 сард БИЕЛСЭН. Өмнөх Бор Овоон задгайд дурсгалын хөшөө босгосон.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ хуучин Бор Овоон задгайн зургийг сумын музейд тавиулахаар малчдын төлөөлөгчдөд гардуулсан.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2015 оны 3 сард БИЕЛСЭН. Үүнийг гэрээг эцэслэн шийдэхээс өмнө тохирсон.


Анх Товлосон Хугацаа: 2015 оны 3 сарын 20

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Байгаль орчны ногоон бүсийг тэлэх зорилготой, 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих “Говийн Төгөл” төсөлд ОТ 88 сая төгрөгийн санхүүжилт гаргахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

2019 оны 11 сард БИЕЛСЭН. Төслийн хүрээнд 10,000 гаруй мод тарьсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2019 оны 10 сард дуусгах

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Гольдролыг нь өөрчилсөн Ундай голын урсгалыг чөлөөлөхийн тулд ОТ бүх боломжит арга хэмжээг авч, уурхайн лицензит талбай дотор гурван газарт хаагдсан урсгалыг чөлөөлж өгөхөөр болсон: (1) ажилчдын кэмпийн баруун талын карьер орчим, (2) уурын зуух руу явсан зам, (3) Ундай голын шинэ сувгийн ойр орчим.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байгаа. ОТ 2017 онд урсгал чөлөөлөх арга хэмжээ авч дууссан, гэвч борооны улиралд эдгээр арга хэмжээ үр дүнгүй болох нь харагдсан. ГТЗ-өөс дараах нэмэлт арга хэмжээ авчээ: (1) Оюут кэмпийн баруун талд Ундай голын сайрт байсан элсний хуучин карьерыг нөхөн сэргээсэн, (2) Ундай голын дээгүүр гарч буй замын хэсгүүдэд ус зайлуулах хоолой нэмж суурилуулсан, (3) ус зайлуулах хоолойн урсгалыг чөлөөтэй байлгахын тулд Ундай голын хойд биед далан барьсан. Эдгээр арга хэмжээ үр дүнтэй эсэхийг шалгах хэмжээний бороо хур ороогүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Борооны улирлын үеэр

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдаас Ундайн голын өөрчлөлтэй холбоотой гаргасан гомдлыг барагдуулах арга хэмжээний хүрээнд сувгийн элэгдлийг багасган, Халив-Дугатын үерийн усыг сайн урсгахын тулд Халив-Дугатын голын өөрчлөлтийн сувгийн бүрэн бүтэн байдлыг сайжруулахаар ОТ тохирсон. Тэд өөрчлөлтийн сувгийн бат бэх байдалд үнэлгээ хийлгэн, хэт элэгдэлтэй байгаа хэсгийг тодорхойлохын тулд баримт хамтран олж тогтоох судалгааг хийлгэхээр тохирсон. ГТЗ судалгааны үр дүнд үндэслэн ямар арга хэмжээ авахаа тохирно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХОЦОРЧ байна.Талууд хамтран үнэлгээ хийж, өөрчлөлтийн сувгийг сайжруулахтай холбоотой гаргах ёстой байсан төлөвлөгөөгөө боловсруулах шаардлагатай. Өөрчлөлтийн сувгийг сайжруулах инженерийн дизайн, төлөвлөгөөний саналыг мэргэжлийн байгууллага боловсруулж байгаа гэж ОТ мэдэгдсэн болно.


Анх Товлосон Хугацаа: Борооны улирлын үеэр

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдаас Ундайн голын өөрчлөлтэй холбоотой гаргасан гомдлыг барагдуулах ажлын хүрээнд усны хагалбарт тогтоол ус, ууршилтийг багасгахын тулд ус зайлуулах механизм хангалттай хийхээр ОТ тохирсон. ГТЗ ямар арга хэмжээ авах талаар шийдвэр гаргана.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт ХЭРЭГЖИЖ байна. Халив Дугатын гол үерлэх үед үерийн усыг хэвийн урсгахын тулд 2018 оны 12 сард уурхайн лицензит талбайн зүүн хаалганаас хаягдал хадгалах байгууламж хүртэлх зам дагуу 4 хэсэг газарт ус зайлуулах хоолой суулгасан. 2019 онд ГТЗ-ийн гишүүд баримт хамтран олж тогтоох аялал хийн, Халивын орчим ус тогтоогүй байгааг баталгаажуулжээ. Гэвч эдгээр арга хэмжээ үр дүнтэй эсэхийг шалгах хэмжээний бороо хур ороогүй байна.


Анх Товлосон Хугацаа: Борооны улирлын үеэр

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Техникийн Хяналтын Хөндлөнгийн Зөвлөлөөр (ТХХЗ) OT өөрийн хаягдал хадгалах байгууламжийг (ХХБ) хянуулж, үнэлгээ хийлгэн, голын урсгал дагуу учирч болзошгүй нөлөөллөөс сэргийлэх буюу бууруулахын тулд ямар өөрчлөлт хийх шаардлагатай талаар зөвлөмж бүхий тайланг ГТЗ -д өгөхөөр тохирсон. Санал болгосон өөрчлөлтүүдийг ОТ хийж гүйцэтгэхээр хүлээн зөвшөөрсөн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалтын хэрэгжилт ХОЦОРЧ байна. 2018 оны 11 сард ТХХЗ-өөс гаргасан ХХБ-ийн үйл ажиллагааны хяналтын тайланг ОТ 2019 оны 7 сард хагас дутуу өгсөн. Ажиглалтын үр дүн, сайжруулах зөвлөмжүүдийг агуулсан тайлангийн хавсралт “Б” байхгүй байсан. ГТЗ хаягдал хадгалах байгууламжтай холбоотой асуудлыг хэлэлцэхээр ОТ-н холбогдох ажилтнуудтай 2019 оны 8 сард тусгайлан уулзалт зохион байгуулж, хэд хэдэн бичиг баримт авсан. Эдгээр мэдээлэл болон Онцгой Байдлын үед авах Арга Хэмжээний шинэчилсэн Төлөвлөгөөг малчдад тайлбарлан таниулах, тэдэнд тодруулахыг хүссэн зүйлээ асуух боломж олгохын тулд мэдээлэл өгөх уулзалт товлох талаар ГТЗ хэлэлцсэн. Тов хараахан гараагүй байна. ТХХЗ ХХБ-ын зураг төсөлд ямар өөрчлөлтүүд оруулахыг зөвлөсөн болон ОТ тэдгээрийг хэрэгжүүлэх эсэх нь тодорхойгүй. Үүнтэй холбоотой мэдээллийг малчдад хүргэх ёстой бөгөөд ингэхдээ малчидтай хийх дараагийн уулзалтын товлосон өдрөөс өмнө урьдчилан малчдад тараан, тэдэнд асуудлыг ойлгох, асуух зүйлээ бэлтгэх боломж олгох хэрэгтэй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 3-р улирал

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Усны нэмэлт эх үүсвэрээр ашиглах зорилгоор талууд хамтран Уст баг модны карьерын орчим хиймэл цөөрөм, хөв байгуулж ургамалжуулахаар тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. Уст баг модны карьерын нөхөн сэргээлтийг Бор Овоон задгайн ажилтай зэрэг эхлүүлсэн. Хиймэл задгай бий болгосон, одоо тэндээс мал ус уух боломжтой. Тэнд суулгасан үрийн ихэнх нь 2018 оны үерт урсчихсан тул дахин шинээр үр суулгасан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2018 оны 8 сар

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Малчдын санал болгосон мониторингийн нэмэлт цэгүүдийг хамтын оролцоот мониторингийн хөтөлбөрт оруулахыг ОТ зөвшөөрсөн.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт 2016 оны 8 сард БИЕЛСЭН. Гэрээг эцэслэн байгуулахаас өмнө хийхээр тохирсон байсан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2016 оны 8 сар

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Сөрөг нөлөөлөлд өртсөн, зохих үр өгөөжийг хүртэх ёстой нөхөн олговрын “зорилтот бүлгийг” тодорхойлохын тулд талууд 2007-2012 оны хооронд Ундай Голын ай савд нутаглаж байсан малчдын жагсаалт гаргахаар тохирсон. Үүрэг амлалт 18 (мониторингийн цалинтай ажил), 35-42 (нийтийн нөхөн олговрын төслүүд), 59 (ахмад малчдын мэдлэг туршлагыг уламжлуулах төсөл), 60 (мэргэжлийн сургалт)-ын үр өгөөжийг энэ бүлгийнхэн хүртэх болно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. Малчдын жагсаалт гаргасан.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 6 сар

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

ОТ “Мал маллагааны зан заншлыг өвлүүлэх, мал маллах уламжлалт арга ухааныг залуу малчдад зааж сурган өвлүүлэх, зөвлөгөө өгөх” төслийг сумын Ахмадын Хороотой хамтран хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэ төсөлд оролцох Ундай голын дагуу нутагтай ахмад малчдад ОТ урамшуулал олгоно.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН. 2019 оны 6 сарын байдлаар 36 ахмад малчин энэ төсөлд хамрагдан, хүн тус бүр 10 хүн сургаж, сарын 100,000 төгрөгний урамшуулал авч байв. Төслийг хүмүүс нааштай хүлээж авсан тул 2019 оны 10 сард ГТЗ Ахмадын Холбоотой хамтран төслийг өргөжүүлэн үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. ГТЗ өргөжүүлсэн төслийн санал боловсруулагдахыг хүлээж байна.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 4-р улирлаас хэрэгжүүлж эхлэх

2019 Status:

2020 Status:

нэ Үүрэг Амлалтын Тухай

Хүмүүст мэргэжлийн ур чадвар олгохын тулд ОТ дээр ажлын байран дах сургалтанд хамруулах бололцоог судлан, хэлэлцэхээр талууд тохирсон.

Энэ Үүрэг Амлалтын Хэрэгжилтийн Байдал

Энэ үүрэг амлалт БИЕЛСЭН, үргэлжлэн хэрэгжүүлнэ. OT мэргэжлийн сургалтын нэмэлт хөтөлбөрүүдийг тус суманд зохион байгуулсан. Сургалтанд хамрагдсан 475 хүнээс зөвхөн 6 нь нөлөөлөлд өртсөн малчин байв. Нэлээд хэдэн малчин эдгээр сургалтанд оролцох сониорхолтой байгаа тул ОТ сонирхож буй малчдыг боломжтой үед үргэлжлүүлэн хамруулж байх хэрэгтэй.


Анх Товлосон Хугацаа: 2017 оны 7 сард хэлэлцэх

2019 Status:

2020 Status:

Эхлээгүй
Хоцорч байгаа
Хэрэгжиж байгаа
Биелсэн
Ерөнхий Тойм