Аккаунтбилити Коунсел болон Аргачлалын тухай

About Accountability Counsel

Aккаунтэбилити Коунсел нь дэлхий даяар өөрсдийн ​​эрх, хүрээлэн буй орчноо хамгаалж буй нутгийн иргэдийн дуу хоолойг хүч түрэн нэмэгдүүлдэг байгууллага юм. Олон улсын санхүүжилттэй төслүүдийн улмаас хохирол амссан хүмүүсийг өмгөөлөгчдийн хувьд бид шударга ёсыг хүртээхийн тулд нутгийн иргэдэд чиглэсэн, бодлогын түвшний стратегиудыг ашигладаг.

Aккаунтэбилити Консул нь 2012 оноос хойш энэ гомдлын хэргээр малчдад зөвлөгөө өгч байна. Малчдын зөвлөхийн хувьд гэрээг малчдад хамгийн их өгөөжтэй байдлаар хэрэгжүүлэх талаар зөвлөгөө өгөхийн зэрэгцээ хэрэгжилтийн явцыг хянах, үйл явцын ил тод байдлыг хангах зорилгоор бид эдгээр тайланг гаргадаг билээ.

Methodology

Aккаунтэбилити Коунселын 2019 оны "Үгнээс Үйл хэрэг рүү" хэмээх тайланд тулгуурлан шинэчлэн гаргаж буй 2020 оны энэхүү интерактив тайлангаар 2017 оны 5-р сард Гурван Талт Зөвлөлөөр хэлэлцэн тохирч, гарын үсэг зурсан эцсийн 1 ба 2-р Гэрээнд тусгасан 60 үүрэг амлалтын хэрэгжилтийг үнэлж байна. Эх Гэрээнүүдэд зарим үүрэг амлалт хэд хэдэн газар дахин давтагдсан байгаа тул энэхүү тайланг боловсруулахдаа уншихад ойлгомжтой болгон, явцыг илүү үнэн зөв үнэлэх үүднээс үүрэг амлалтуудыг давтагдахааргүй болгон жагсаалтыг цэгцлэн дугаарлав.

2019 оны тайлангийн аргачлалаас хэд хэдэн зүйл өөрчлөгдсөн болохыг бид тэмдэглэн хэлэхийг хүсч байна. Нэгдүгээрт, "Ханбогд Сумын Мал Аж Ахуйн Салбарын 2024 он хүртэлх Хөгжлийн Хөтөлбөр" гэсэн 34-р үүрэг амлалт дотор багтсан онцлог дэд үүрэг амлалтуудыг 2020 оны тайланд салгаж тусгалаа. Энэхүү үүрэг амлалт нь 1-р Гэрээний Хавсралт Б-д заасан хэд хэдэн томхон дэд үүрэг амлалтыг багтаасан бөгөөд энэ жил бид эдгээр үүрэг амлалтыг 34a - 34m хэмээн жагсааж тусад нь авч үзэхээр шийдсэн болно.

Хоёрдугаарт, тухайн үүрэг амлалт нь 2017 оны Гэрээнд анхлан заасан хугацаандаа хэрэгжиж буй эсэхийг үнэлэх ажиллагааг хялбаршуулан, тодорхой болгох зорилгоор бид даган мөрдөж буй дөрвөн жишиг үзүүлэлтээ шинэчиллээ. Манай жишиг үзүүлэлтүүдийг доор тодорхойлов.

Лавлагаа: Манай 2019 оны тайланд ашигласан жишиг үзүүлэлтэд дараахь зүйлсийг оруулсан.

2019 оны 6-р сард ГТЗ дэх бүх талуудын төлөөлөгчид (орон нутгийн засаг захиргаа, ОТ, малчид), гэрээ хэрэгжсэнээр өгөөжийг нь хүртсэн буюу хүртэх нөлөөлөлд өртсөн малчид, хамтын оролцоот байгаль орчны мониторингийг гүйцэтгэгч “Мөнх Ногоон Галба” ТББ, орон нутгийн хөгжлийн томоохон үүрэг амлалтуудыг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлж буй хөндлөнгийн ТББ зэрэг олон янзын оролцогчидтой хийсэн хэд хэдэн ярилцлагад үндэслэн бүх үнэлгээг хийсэн болно. Нийтдээ 28 хүнтэй ярилцлага хийсэн. Түүнчлэн 2019 оны 6-р сард ГТЗ-ийн хуралд биеэр оролцон ажигласан ба 2017 оны 5-р сараас өнөөг хүртэлх ГТЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл, гаргасан хамтарсан мэдэгдлийг үзэж судлан, хэрэгжилтийн явцтай холбоотой бусад баримт бичгүүдтэй танилцах замаар мэлээлэл цуглууллаа. Энэхүү тайлангийн төслийг ГТЗ-ийн бүх талуудад илгээн, үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүднээс саналаа ирүүлэхийг хүссэн болно.